fbpx

ดิทโต้มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําปรึกษา

วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการงานเอกสารในองค์กรทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เพื่อวางรูปแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายบริหารงานเอกสาร และเครื่องใช้สํานักงานให้เหมาะสมกับความต้องการ รวมถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายการใช้งานให้ครอบคลุมทุกแผนก เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงานขององค์กร ซึ่งโซลูชั่นที่นําเสนอแต่ละแบบสามารถตอบสนองการใช้งานของแต่ละหน่วยงานได้หลากหลายรูปแบบได้แก่

ซอฟต์แวร์ควบคุมงานพิมพ์เอกสาร (Cost Management)

สามารถควบคุมการพิมพ์งานเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารและพริ้นเตอร์ อีกทั้งยังกําหนดราคาค่าพิมพ์งานสําหรับแต่ละขนาดของกระดาษ ทําให้สะดวกสบายต่อผู้ดูแลระบบและยังมีฟังก์ชั่นใช้งานที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย ช่วยให้คุณควบคุมและลดต้นทุนงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสําหรับศูนย์ถ่ายเอกสาร ศูนย์พิมพ์เอกสาร และห้องคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานพิมพ์ร่วมกันจํานวนมาก

คุณสมบัติหลัก
 • ใช้บัตรพนักงาน บัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา เพื่อแสดงตัวตนก่อนรับงานที่หน้าเครื่อง (Card Authentication)
 • รองรับการเชื่อมต่อระบบ Active Directory หรือ LDAP server
 • สามารถเลือกรับงานที่พริ้นเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่อยู่ในระบบ
 • กําหนดมูลค่างานพิมพ์ได้ตามต้องการ และรองรับการเติมเงิน (Top up)
 • สามารถสรุปรายงานการใช้งานเป็นรายวัน หรือรายเดือน (Daily or monthly report)
 • ตั้งค่าส่งอัตโนมัติได้ ทําให้สามารถควบคุมการทํางานได้อย่างใกล้ชิด
 • สามารถคิดค่าใช้จ่ายให้งานพิมพ์ที่สั่งจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ รองรับทั้ง iOS และAndriod ใช้งานในรูปแบบ Web-base ผ่านเบราเซอร์ (Browser) ทําให้สามารถสั่งงาน ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้แบบไร้ข้อจํากัด
ประโยชน์ของซอฟต์แวร์
 • สามารถเลือกพิมพ์งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยฟังก์ชั่น Anywhere Print
 • รองรับเทคโนโลยี NFC และ Mobile Print
 • ลดการสั่งพิมพ์แล้วไม่ได้นําไปใช้งาน หรืองานเสียได้
 • มีระบบเติมเงินที่สามารถกําหนดราคาได้ ใช้งานง่าย และสะดวกต่อผู้ดูแล
 • มีรายงานสรุปผลแก่ผู้ให้บริการ มีประโยชน์ในการมอนิเตอร์ และควบคุมค่าใช้จ่าย
ซอฟต์แวร์เก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Document Management)

การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนี้ใช้งานในรูปแบบ web-base ผ่านเบราเซอร์ และรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้แบบไร้ข้อจํากัด มีฟังก์ชั่นที่ง่ายต่อการใช้งานมากมาย ทำให้การจัดเก็บและสืบค้นเป็นเรื่องง่าย
อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมต่าง ๆ ได้ เช่น ระบบ SAP, ERP, CRM และอื่น ๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติหลัก
 • รองรับการจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมทั้งไฟล์วีดีโอ เพลง และ ไฟล์ดิจิตอลอื่นๆ
 • มีระบบสืบค้นหรือค้นหาจากชื่อเอกสาร ชื่อแฟ้มที่จัดเก็บ เนื้อหาในเอกสาร หรือตามหมวดหมู่ที่จัดเก็บ (Indexing)
 • สามารถกําหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานถึงระดับไฟล์เอกสาร หรือแฟ้มเอกสารได้ (Permission for file level/folder level)
 • รองรับการเข้าใช้งานบน Active Directory และ OpenLDAP ได้
 • รองรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สารบรรณ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้
 • รองรับการทําเอกสารเวียน และการอนุมัติเอกสารของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้
 • รองรับการทํางานด้านเอกสาร ISO ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้
 • รองรับการสแกนเอกสารให้เป็นรูปแบบ e-book
 • รองรับตั้งชื่อไฟล์อัตโนมัติ และสร้างดัชนีของเอกสารแบบอัตโนมัติได้ (Auto naming and auto indexing)
 • มีระบบการป้องกันการเข้าถึงเอกสารแบบใส่รหัส (data encryption)
 • มีรายงานการใช้งานแบบธุรกิจ และรายงานการเข้าใช้งาน (Event Log)
 • โปรแกรมใช้งานในรูปแบบ web-base ผ่านเบราเซอร์
ซอฟต์แวร์สแกนเอกสารอัตโนมัติ (Document Scan and Capture Solutions)

ซอฟต์แวร์สแกนเอกสารอัตโนมัติ ช่วยทําให้การสแกนเอกสารเป็นเรื่องง่าย และช่วยลด ระยะเวลาการทํางานของผู้ใช้งานได้ เช่น การต้้งชื่อเอกสารอัตโนมัติ การทํา OCR (Optical Character Recognition) แบบทั้งหน้ากระดาษ เป็นต้น

คุณสมบัติหลัก
 • สามารถตั้งชื่อไฟล์เอกสารอัตโนมัติ (Auto naming)
 • รองรับการสร้างดัชนีอัตโนมัติ (Auto indexing)
 • รองรับการทํา OCR Barcode ทั้งแบบ 1D และ 2D ได้
 • รองรับการทํา OCR แบบท้ังหน้ากระดาษ
 • สามารถตรวจสอบแบบเอกสารเพื่อจัดเก็บปลายทางอย่างถูกต้อง (Form recognition)
 • รองรับการ การนําออกเป็นไฟล์ excel ได้ (File export)
 • ตั้งค่าการจัดเก็บปลายทางได้หลายปลายทางเช่น SharePoint DMS Share Folder FTP
ซอฟต์แวร์มอนิเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ (Devices Monitor)

ซอฟต์แวร์มอนิเตอร์ สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพริ้นเตอร์ในเครือข่ายเดียวกันได้ทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบมิเตอร์การใช้งานประจําแต่ละเดือนเป็นรายเครื่อง หรือเลือกช่วงเวลาตามที่กําหนดได้

คุณสมบัติหลัก
 • สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร และพริ้นเตอร์ได้ทุกยี่ห้อ (Status Audit)
 • สามารถแจ้งกรณีกระดาษติด หรือหมึกพิมพ์หมดได้
 • สามารถตรวจสอบมิเตอร์การใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร และพริ้นเตอร์ได้ทุกยี่ห้อ (Meter Audit)
 • สามารถเลือกช่วงเวลาในการสรุปรายงานการใช้เครื่องได้
 • สามารถกําหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเป็นระดับได้ (Permission Level)
 • รองรับการทํารายงานแบบ Green Report