fbpx

คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมเดินทางไปสัมมนาประจำปี 2555

คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมเดินทางไปสัมมนาประจำปี 2555

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนสำนักงานใหญ่และโรงงานชลบุรีร่วมเดินทางไปสัมมนาประจำปี 2555  ณ พาราไดส์  รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี