fbpx

Bai Po Business Awards by Sasin

Bai Po Business Awards by Sasin

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความแตกต่าง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย จึงร่วมกันจัดตั้งโครงการ “Bai Po Business Awards by Sasin” รางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ประกอบการไทย

บริษัท สยาม รอยัล อินดัสตรี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องถ่ายเอกสาร Recondition ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ได้รับมอบรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 6 จากคุณอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ใน 2 มิติ คือ มิติการสร้างมูลค่า (Value Creation) และ มิติการปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)