fbpx

management_team

คณะผู้บริหารบริษัท

นายฐกร รัตนกมลพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร
รองประธานเจ้าหน้าบริหารด้านปฏิบัติการ

นายชัยทัด กุลโชควณิช
รองประธานเจ้าหน้าบริหารด้านการเงิน

คุณชัยยุทธ เอียดแก้ว
รองประธานเจ้าหน้าบริหารด้านการบริการ