เกี่ยวกับเรา

ดิทโต้…
ใส่ใจบริการ

เชี่ยวชาญงานเอกสาร
ได้ในทุกความต้องการของลูกค้า

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการให้บริการระบบจัดการเอกสารแบบครบวงจร สู่วิวัฒนาการ Digital Transformation

พันธกิจ

ลูกค้า ได้รับการบริการอย่างดีจนเกิดความพึงพอใจสูงสุดด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานเป็นเลิศ
พันธมิตรธุรกิจ ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรงและเป็นธรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ผู้ถือหุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นที่น่าพึงพอใจ มุ่งขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
พนักงาน สร้างความสุขในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน และมุ่งเน้นพัฒนา ความสามารถการทำงานอย่างมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง

ความเป็นมาของดิทโต้

ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2544

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2544 ในนาม บริษัท สยาม รอยัล อินดัสตรี้ จำกัด เพื่อให้บริการด้านเครื่องพิมพ์ที่ตอบโจทย์งานพิมพ์ของ ลูกค้าทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากก่อนหน้านี้ เครื่องถ่ายเอกสารถือเป็นเครื่องใช้สำนักงานที่มีราคาแพง และยังต้องมีการดูแล เติมหมึกรวมถึงซ่อมแซมตลอดเวลา ทำให้เกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงตามมา ดิทโต้จึงเข้ามาเติมเต็ม ตลาดด้วยบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมบริการดูแล รักษาเครื่อง และเติมหมึกให้กับลูกค้าด้วย ทำให้ลูกค้าสามารถ ใช้เครื่องถ่ายเอกสารได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ต่อมาดิทโต้เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ต้องการความ คล่องตัว สะดวกสบาย จึงเพิ่มศักยภาพการให้บริการลูกค้า ไม่เพียงแค่ในด้านงานพิมพ์เอกสารแต่ยังรวมไปถึงซอฟต์แวร์ การจัดการเอกสาร และบริการบริหารระบบธุรกิจ (BPO) ซึ่งเน้นไปที่บริการสแกนเอกสารแบบครบวงจรตั้งแต่การขนส่ง เอกสารการสแกน และจัดเก็บเอกสาร ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกได้ว่า เป็นการให้บริการแบบ "Document and Data Management Solutions”

ความเป็นมาของดิทโต้

ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2544

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 2544 ในนาม บริษัท สยาม รอยัล อินดัสตรี้ จำกัด เพื่อให้บริการด้านเครื่องพิมพ์ที่ตอบโจทย์งานพิมพ์ของ ลูกค้าทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากก่อนหน้านี้ เครื่องถ่ายเอกสารถือเป็นเครื่องใช้สำนักงานที่มีราคาแพง และยังต้องมีการดูแล เติมหมึกรวมถึงซ่อมแซมตลอดเวลา ทำให้เกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงตามมา ดิทโต้จึงเข้ามาเติมเต็ม ตลาดด้วยบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมบริการดูแล รักษาเครื่อง และเติมหมึกให้กับลูกค้าด้วย ทำให้ลูกค้าสามารถ ใช้เครื่องถ่ายเอกสารได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ต่อมาดิทโต้เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ต้องการความ คล่องตัว สะดวกสบาย จึงเพิ่มศักยภาพการให้บริการลูกค้า ไม่เพียงแค่ในด้านงานพิมพ์เอกสารแต่ยังรวมไปถึงซอฟต์แวร์ การจัดการเอกสาร และบริการบริหารระบบธุรกิจ (BPO) ซึ่งเน้นไปที่บริการสแกนเอกสารแบบครบวงจรตั้งแต่การขนส่ง เอกสารการสแกน และจัดเก็บเอกสาร ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกได้ว่า เป็นการให้บริการแบบ "Document and Data Management Solutions”

คณะผู้บริหาร

ภาพรวมธุรกิจ

ดิทโต้ สื่อถึงการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับทุกความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่กลุ่มธุรกิจ ขนาดย่อม พันธมิตรร่วมธุรกิจ และลูกค้าทั่วไป เป้าหมายเพื่อช่วยให้การทำงาน และการใช้ชีวิต ประจำวันของลูกค้าเป็นไปอย่างเรียบง่าย คล่องตัว และรวดเร็ว

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

b1

คุณทวี มีเงิน

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

2. คุณฐกร รัตนกมลพร กรรมการบริษัท

คุณฐกร รัตนกมลพร

กรรมการบริษัท

b3

คุณภรกานต์ รัตนกมลพร

กรรมการบริษัท

b2

คุณชัยทัด กุลโชควณิช

กรรมการบริษัท

b5

คุณชัยยุทธ เอียดแก้ว

กรรมการบริษัท

b4

คุณมัทณา วิเชียรแก้วมณี

กรรมการบริษัท

b8

คุณวุฒิ มีช่วย

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

b7

ดร.อภิวัตน์ พลสยม

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

b6

คุณณรงค์ เดชาธนารุจิกร

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ