ทำไมการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงสำคัญต่อราชการ อ่านต่อ

7 เหตุผล ที่ทำให้การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำคัญต่อหน่วยงานราชการ

September 26, 2022

  เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในด้านการติดต่อสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม และการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีอินเทอร์เน็ต เป็นสื่อกลาง ที่เป็นตัวแปรสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ หลายประเทศจึงจำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และหนึ่งในนั้นก็ คือ ประเทศไทย   จะเห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางภาครัฐได้มีความตั้งใจที่จะยกระดับการทำงานให้ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบกระบวนการทำงานที่ใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้น การจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานและการบริการของรัฐ รวมถึงหนังสือราชการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเป็นการปรับปรุงงานสารบรรณของภาครัฐ ตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การสืบค้น การยืม และการทำลายหนังสือราชการ   ประโยชน์ของการมี พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์   1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพื่อให้ระบบการบริหารราชการได้พัฒนาภายใต้การมุ่งเน้นถึงความทันสมัย ก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของรัฐบาล     2. อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ด้วยรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลหรือเข้ารับบริการจากภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการทางราชการแก่ประชาชน เพื่อให้สามารถติดต่อกับทางราชการได้อย่างง่าย รวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด รวมทั้งเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้บริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากความไม่เท่าเทียมที่พบเจอกันในทุกพื้นที่ ทุกภาคส่วน พ.ร.บ.... read more

ติดต่อราชการประเภทไหน ยื่นด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ อ่านต่อ

เอกสารราชการประเภทไหน? ไม่สามารถยื่นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้

September 26, 2022

  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบ และสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลากหลายมิติ หนึ่งในนั้นก็คือ “รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป” เรื่องนี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและการทำงานของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนอย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยมีประเด็นหลักคือ การทำงานจากที่บ้านโดยไม่ต้องเข้าไปที่องค์กร ส่งผลให้การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารก็ต้องมีวิธีการที่เปลี่ยนไปจากเดิม นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐต้องมีการผลักดัน จนตกผลึกและทำให้เกิดร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่เรากำลังจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะอันใกล้นี้ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐสะดวกในการรับ - ส่งข้อมูลหน่วยงานมากขึ้น รวมถึงการสื่อสารและการทำเอกสารต่าง ๆ โดยการรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความมั่นคงปลอดภัยในการดำเนินงานของภาครัฐ และช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อกับส่วนราชการมากขึ้น   แต่เนื่องด้วยเอกสารทางราชการมีอยู่หลายประเภท ซึ่งในบางประเภทนั้น เราไม่สามารถยื่นผ่านวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพราะขั้นตอนและรูปแบบของตัวเอกสารมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก จะต้องเป็นการเข้าไปขอรับบริการกับทางหน่วยงานภาครัฐโดยตรง จะมีเอกสารประเภทไหนบ้างนั้น? วันนี้ ดิทโต้ เตรียมข้อมูลมาให้คุณแล้ว   เอกสารราชการที่ไม่สามารถยื่นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้   1. การจดทะเบียนหย่า ปัญหาคู่สมรสไม่สามารถครองรักกันได้ จนเกิดปัญหาที่จะต้องการหย่าร้างและแยกกันอยู่ การจะดำเนินการจดทะเบียนหย่านี้ ไม่สามารถยื่นเอกสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่มีความละเอียดอ่อน เพราะการหย่าจะต้องขึ้นตรงต่อคำพิพากษาของศาล ต้องมีหลักฐานในในการยื่นฟ้องหย่า เพราะฉะนั้นการยื่นเอกสารหย่าจะต้องดำเนินเรื่องที่สำนักทะเบียนเท่านั้น โดยหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการจดทะเบียนหย่า มีดังต่อไปนี้   หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการจดทะเบียนหย่า   ... read more

5 สัญญาณ เปลี่ยนมาใช้ระบบจัดเก็บเอกสาร อบต. และ อบจ. อ่านต่อ

5 สัญญาณ ถึงเวลาเปลี่ยนมาใช้ระบบจัดเก็บเอกสาร อบต. และ อบจ. อิเล็กทรอนิกส์

September 26, 2022

  จากปัญหาในการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน อบต. และ อบจ. ในปัจจุบัน ที่ยังคงมีรูปแบบในการจัดเก็บเป็นแฟ้มหรือกล่องกระดาษ และการใช้โปรแกรมประยุกต์สเปรดชีท (Excel) โดยมีรูปแบบที่ยุ่งยากและซับซ้อนในการจัดเก็บ ด้วยจำนวนของเอกสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน เพราะปริมาณของเอกสารที่ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเท่าไร ก็ต้องเสียเวลาในการจัดเก็บและค้นหามากขึ้นเท่านั้น ทำให้โอกาสของการชำรุดหรือสูญหายของเอกสารมีสูงขึ้นตามลำดับเช่นกัน และยังทำให้การจัดหมวดหมู่เอกสารยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ทั้งหมดนี้นับว่าเป็นปัญหาเดิม ๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายองค์กร และปัญหาเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีเท่าไรนัก   สาเหตุหลักเป็นเพราะหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีการนำระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บและบริหารจัดการเอกสาร ด้วยรูปแบบการจัดเก็บเอกสารแบบเดิมที่เก่าเกินไป และมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาตามเทคโนโลยีที่หมุนผ่าน ส่งผลให้เกิดสัญญาณเตือนตามมา ว่าแต่สัญญาณเตือนดังกล่าวจะมีอะไรบ้าง ดิทโต้ รวบรวมมาให้แล้วในบทความนี้   สัญญาณที่ 1 : ความไม่สะดวกในการจัดเก็บเอกสาร และการสืบค้นเอกสารที่ล่าช้า   สีบเนื่องจากในแต่ละวัน ทางหน่วยงาน อบต. และ อบจ. จะมีเอกสารผ่านเข้ามาให้ดำเนินการทั้งภายในและภายนอกอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางหน่วยงานจะต้องรับเอกสารข้อมูลมาจากสารบรรณกลางอีกทางหนึ่ง จึงทำให้มีการทำสำเนาเอกสารข้อมูลชุดเดิมซ้ำ ๆ และเมื่อเวลาผ่านไป การตรวจสอบและการสืบค้นเอกสารในการทำงานก็จะค่อย ๆ เกิดปัญหา เนื่องจากปริมาณเอกสารจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารมากพอ อาจเกิดข้อผิดพลาดจากเลขที่อ้างอิงเอกสารซ้ำซ้อน หรือการใช้เวลาค้นหาเอกสารล่าช้า ทำให้ระบบการดำเนินงานต้องสะดุดและอาจส่งผลเสียต่อเนื่องตามมาได้   สัญญาณที่... read more

5 ขั้นตอนการทำงานของราชการ อบต. และ อบจ. อ่านต่อ

5 วิธีการทำงาน เสริมประสิทธิภาพราชการ อบต. และ อบจ. ให้ทำงานเสร็จไวขึ้น

September 26, 2022

  ปัจจุบันพบว่า ขั้นตอนการทำงานและการบริหารงานในหน่วยงานราชการ อบต. และ อบจ. มีรูปแบบในการดำเนินงานที่ซับซ้อน ยากแก่การเข้าใจและเต็มไปด้วยกฎระเบียบ ข้อบังคับ จนทำให้เสียเวลาในการปฏิบัติงานและไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ จากสภาพปัญหาของหน่วยงานราชการที่ขาดความคล่องตัว ส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงทำให้การทำงานและการบริหารงานในหน่วยงานราชการต้องมีการปฏิรูประบบในรูปแบบใหม่ เนื่องจากระบบราชการถือเป็นกลไกสำคัญและจำเป็นต่อภาครัฐในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน และหลาย ๆ ท่าน อาจมีคำถามว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่ออะไร คำตอบคือ เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความจำเป็นอันเนื่องมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานราชการเกิดการยกระดับคุณภาพในการปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด   5 วิธีการทำงานที่สามารถช่วยให้หน่วยงานราชการ อบต. และ อบจ. ทำงานเสร็จไวขึ้น มีอะไรบ้าง   1. การบริการที่ดี การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการด้วยความตั้งใจ และความพยายามของข้าราชการในการให้บริการ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ถือเป็นหน้าเป็นตาของหน่วยงานราชการ และภาพลักษณ์ของภาครัฐก็จะดีตามไปด้วย   ข้อดีของการให้บริการที่ดี มีดังนี้   สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ มีความเป็นมิตร สุภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ โดยสามารถให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถแจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดำเนินเรื่อง... read more

ปัญหาเรื้อรังที่คอย-ฉุดรั้งธุรกิจไม่ให้เติบโต อ่านต่อ

3 ปัญหาสุดเรื้อรัง ที่คอยฉุดรั้งธุรกิจไม่ให้เติบโต!

September 21, 2022

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้หลายธุรกิจในประเทศ ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤติต่าง ๆ มากมาย จนตัวธุรกิจต้องประสบปัญหาและไม่สามารถเติบโตได้อย่างที่ควรจะเป็น แต่ทราบกันหรือไม่ครับว่านอกจากปัจจัยภายนอกแล้ว ปัจจัยภายในองค์กรเองก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่คอยฉุดรั้งไม่ให้ธุรกิจได้เติบโตเช่นกัน วันนี้ Ditto จึงขออาสารวบรวม 3 ปัญหาสุดเรื้อรังที่เจ้าของธุรกิจอาจมองข้ามไป มาบอกเล่าให้ผู้ที่สนใจได้รู้และนำไปปรับปรุงแก้ไขกันครับ   1. ขั้นตอนการประสานงานไม่ชัดเจน ไม่เป็นระบบ   ปัญหาอย่างแรกที่มักพบเจอในทุกองค์กรเลยก็คือ มีขั้นตอนการประสานงานหรือส่งต่องานระหว่างแผนกที่ไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นระบบ ไม่มีแบบแผนการทำงานที่คอยกำหนดอย่างชัดเจน ว่าใครต้องทำอะไรอย่างไร บุคลากรจึงทำงานในส่วนของตัวเองโดยไม่มีโอกาสได้คำนึงถึงแผนกอื่น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจึงไม่มีใครสามารถที่จะแก้ไขหรือจัดการอะไรได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าภายในองค์กร ไม่สามารถทำงานหรือขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างที่ควรจะเป็น   ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ ที่เจ้าของธุรกิจควรมองข้าม เพราะมันเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหามากมายที่จะตามมาในระยะยาว อาทิเช่น     เสียโอกาสทางธุรกิจ หากการทำงานภายในองค์กรมีความล่าช้า แต่ละแผนกไม่สามารถประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ผลเสียก็จะตกไปอยู่ที่ตัวบริษัท มันอาจทำให้องค์กรพลาดโอกาสดี ๆ โดยที่มิอาจประเมินค่าได้   พนักงานประสบปัญหาไม่สามารถทำงานได้ ปัญหาของการประสานงานส่งผลโดยตรงต่อบุคลากรภายในองค์กรด้วยผลที่ตามมาคือ การสื่อสารผิดพลาด หรือเกิดความไม่เข้าใจในตัวงาน ทำให้ระบบการทำงานติดชัด เสียเวลาไปโดยใช่เหตุ ซึ่งมันทำให้พวกเขาไม่สามารถทำงานได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือหนักกว่านั้นคือเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างแผนกจนส่งผลให้เกิดการลาออก ตัวองค์กรอาจต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ไม่สามารถสร้างผลกำไรได้ตามเป้าหมาย การที่ตัวองค์กรประสบปัญหาเรื่องการประสานงานภายใน จะส่งผลให้ระบบงานทั้งหมดต้องสะดุด และบุคลากรไม่สามารถทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งความล่าช้าหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะทำให้ตัวธุรกิจมีโอกาสสูญเสียผลประโยชน์ต่าง ๆ ไปแบบไม่คาดฝันก็เป็นได้   ฉะนั้นการสร้างขั้นตอนหรือรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสม จึงเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อนี้ได้ดีที่สุด ตัวองค์กรอาจหาเครื่องมือหรือเทคโนโลยีบางอย่างมาใช้เป็นตัวช่วย... read more

Digital-Optimism-ศัพท์ใหม่-ที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้! อ่านต่อ

4 วิธีลดต้นทุนองค์กรในยุคดิจิทัล ที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด

September 11, 2022

  เมื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ถูกคิดค้นขึ้น ก็เป็นเรื่องปกติที่หลากหลายธุรกิจจะหันมาใช้งานนวัตกรรมเหล่านี้ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตัวองค์กรไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง บ้างก็นำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ บ้างก็นำมาใช้เพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการตลาด แต่รู้หรือไม่ว่าเทคโนโลยีบางอย่างในปัจจุบันนั้น นอกจากจะช่วยเพิ่มผลกำไรและสร้างโอกาสทางธุรกิจ ทำให้มีรายได้ได้อย่างมหาศาลแล้ว ยังช่วยให้องค์กรนั้นประหยัดงบประมาณบางส่วนได้อย่างไม่น่าเชื่อ   วันนี้ Ditto จึงอยากจะมาแนะนำ 4 ไอเดียลดต้นทุนองค์กรในยุคดิจิทัล ให้ผู้ประกอบการที่สนใจได้รู้กันครับ ว่ามีเทคโนโลยีและวิธีใดบ้างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง   1. Cloud Technology   เทคโนโลยีคลาวด์เป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้ในภาคธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้ว ถึงจะไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด แต่เชื่อได้ว่าหลายธุรกิจยังไม่เห็นโอกาสจาก Cloud เท่าที่ควร แม้ว่าในชีวิตประจำวันของเราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Cloud อยู่บ่อยครั้ง เช่น โซเชียลมีเดีย, อีเมล หรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ต่าง ๆ ก็ถูกพัฒนาและทำงานบน Cloud แทบทั้งสิ้น โดยประโยชน์หลักของเทคโนโลยี Cloud นั้น ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูล และช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และทำงานผ่านระบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างเรียบง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้ระบบการทำงานมีความยืดหยุ่นสูง สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาล สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างยอดเยี่ยม   หากตัวองค์กรของคุณต้องการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ อยากลดภาระให้กับฝ่ายไอทีและเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับบุคลากร Cloud... read more

ประโยชน์ของพนักงานหน่วยงานรัฐจากการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ

พนักงานหน่วยงานรัฐได้ประโยชน์อะไร? จากการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

September 2, 2022

  ในวันที่ทั้งโลกก้าวเข้าสู่ยุคไร้พรมแดน กว่า 69.5% ของจำนวนประชากรประเทศไทย ล้วนใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งทำงาน ทำธุรกรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้น การปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในส่วนไหนของโลก หรือไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจไหนก็ตาม และแน่นอนว่าหน่วยงานภาครัฐก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน ซึ่งเราจะเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐบางแห่งได้มีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานใหม่ตามร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์กันแล้ว ทำให้ประชาชนอย่างเรา ๆ นั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ   แต่หากคุณยังนึกภาพไม่ออกว่าการที่หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานใหม่ตามร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทำให้ประชาชนอย่างเราสะดวกสบายขึ้นในแง่ใดบ้าง เราได้สรุปประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐอย่างง่าย ๆ มาให้แล้วดังนี้   ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้จากการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   1. เชื่อมต่องานออนไลน์ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว ประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ในแง่ที่ 1 คือ ด้านความสะดวกและรวดเร็ว เพราะมีการเชื่อมโยงภารกิจงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน ดังนั้น ประชาชนจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างเบ็ดเสร็จ สะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดเวลา ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากต่าง ๆ ในระหว่างการติดต่อ และที่สำคัญ คือ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนลง เช่น ลดค่าธรรมเนียม... read more

ข้อดีของ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ

4 ข้อดี ทำไมถึงควรมีพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

September 2, 2022

  ก่อนที่เราจะไปพูดถึงข้อดีของการมีพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เราไปทำความรู้จักกับพระราชบัญญัตินี้กันก่อน ว่าคืออะไร   ทำความรู้จักกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์   พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการกำหนดให้มีกฎหมายกลางในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้การทำงานและการให้บริการของภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล และสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักได้ และเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (1) ที่บัญญัติให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน การบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัลโดยแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคให้เอื้อต่อการพัฒนาหน่วยงานของรัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล และส่งเสริมให้เกิดระบบข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ ตลอดจนเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตัวอย่างสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์   การยื่นคำขอ จ่ายเงิน หรือติดต่อราชการ ประชาชนสามารถทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ของรัฐจะปฏิเสธไม่รับคำขอนั้นเพียงเพราะเหตุที่ผู้ขออนุญาตใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มิได้ ยกเว้น การจดทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การสมรส การหย่า การรับบุตรบุญธรรม การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง   การแสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์... read more

ประเภทเอกสาร อบต. อ่านต่อ

6 เอกสาร อบต. ที่ควรจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์

September 2, 2022

  ต้องยอมรับกันก่อนว่า “ความสำเร็จในการบริหารงานการจัดการของหน่วยงานราชการ” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นำเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ และระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรร่วมด้วย   สืบเนื่องจากการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน อบต. ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเอกสารข้อมูลสำคัญ มักจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของกระดาษ ซึ่งทำให้ยากต่อการดูแลรักษาหรือต้องนำกลับมาใช้งาน และอาจก่อให้เกิดการสูญหายในที่สุด ดังนั้น ธุรกิจการให้บริการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นมากที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนากระบวนการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิม   อบต. คืออะไร   อบต. ย่อมาจาก “องค์การบริหารส่วนตำบล” เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล เขต อบต. แทนรัฐบาลกลาง มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด   6 เอกสารสำคัญของหน่วยงาน อบต. ที่ควรจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์   1. หนังสือภายนอก เนื่องจากเป็นหนังสือที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการ ใช้ในการติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ หรือมีถึงบุคคลภายนอก   2. หนังสือภายใน เป็นหนังสือติดต่อราชการ แต่มีพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอก ใช้ในการติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยมีข้อมูลในการบันทึกข้อความลงในเอกสารเป็นจำนวนมาก   3. หนังสือประทับตรา หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบและลงชื่อย่อกำกับตรา และสามารถใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ... read more

ระบบจัดการเอกสาร อบจ. ช่วยแผนกไหนได้บ้าง อ่านต่อ

ระบบจัดการเอกสาร อบจ. ช่วยให้ฝ่ายไหนทำงานได้สะดวกขึ้นบ้าง

September 2, 2022

  ปัญหาเอกสารของหน่วยงาน อบจ. ที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเอกสารมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และขาดการบริหารจัดการในแต่ละกระบวนการ เมื่อต้องการเอกสารเพื่อนำไปเป็นหลักฐานพยานเอกสาร มักจะพบปัญหาว่าต้องใช้เวลานานในการสืบค้น และเอกสารบางส่วนกลับสูญหายไป ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่หน่วยงาน อบจ. ไม่สามารถบริการการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจนำไปสู่การเสื่อมประสิทธิภาพและความศรัทธาที่ประชาชนมีต่อระบบราชการ ดังนั้น การมี พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการกำหนดให้มีกฎหมายกลางในการปฏิบัติทางราชการอย่างเป็นแบบแผน เพื่อส่งเสริมให้การทำงานและการให้บริการของหน่วยงาน อบจ. ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม   อบจ. คืออะไร   อบจ. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 โดยเกิดขึ้นจากความต้องการกระจายอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมายังส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมเขตจังหวัด และเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีบทบาทหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่คณะกรรมการจังหวัด เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการแก่ประชาชน   อำนาจหน้าที่ อบจ. ที่กฎหมายกำหนดอำนาจ   บทบัญญัติตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2541 ออกตามความใน พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 คือ   การมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร การกำจัดขยะมูลฝอย บำบัดน้ำเสีย เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ... read more

พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ

พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร?

September 2, 2022

  การจัดเก็บข้อมูลเอกสารข่าวสารต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการกับเอกสารให้มีความพร้อมต่อการนําออกมาใช้งาน ดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเอกสารจึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในการจัดเก็บเอกสารให้มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ เซ็นเอกสารที่ไหนก็ได้ อยู่ที่ไหนก็สามารถประชุมได้ เพราะโลกออนไลน์เชื่อมต่อทุกอย่างเอาไว้หมดแล้ว   และเมื่อไม่นานมานี้เอง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกลงมติและลงรายละเอียด โดยพระราชบัญญัตินี้จะเข้ามาช่วยเสริมให้การทำงานออนไลน์ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร   พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ กฎหมายกลางในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อต้องการส่งเสริมให้รูปแบบการทำงานและการให้บริการของภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล โดยสอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ การขออนุมัติ การอนุญาต ขึ้นทะเบียน จดทะเบียน การแจ้งเพื่อประกอบกิจการของประชาชน การรับเงิน และการออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยงาน รวมทั้งลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพแก่การปฏิบัติราชการของภาครัฐในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และลดปัญหาการทุจริต ดังนั้นจึงทำให้ พ.ร.บ. ฉบับนี้เป็นความสำคัญของรัฐบาลไทยที่จะก้าวไปสู่ยุครัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน   และเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. ที่ทางคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้   จำนวนผู้ลงมติ 387 เห็นชอบ :... read more

ความสำคัญของระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. อ่านต่อ

ระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญ

September 2, 2022

  “ระบบราชการ” หลายคนทราบดีว่ามีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน เนื่องจากกฎระเบียบของราชการ ที่มีขั้นตอนการดำเนินงานมากมาย ส่งผลให้งานล่าช้า หรือการออกหนังสือราชการที่ยังเป็นรูปแบบเอกสาร โดยเฉพาะหนังสือเวียนที่ต้องพิมพ์ออกมาเป็นจำนวนมาก และให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำการเซ็นเอกสารทุกฉบับ อีกทั้งหนังสือเวียนนี้ยังต้องใช้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เดินเอกสาร   “จะดีกว่าไหม? หากไม่ต้องมาพิมพ์หนังสือราชการเป็นจำนวนมาก ไม่ต้องหาคนมาเดินหนังสือเวียน หรือแม้กระทั่งไม่ต้องมานั่งค้นหาเอกสารในแฟ้มงานตามชั้นวางให้เสียเวลา”   เจ้าหน้าที่ข้าราชการจะได้เอาเวลาไปบริการประชาชน วางแผนงบประมาณ จัดทำแผนงานพัฒนาพื้นที่ และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเอกสารแทน และเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุญาตให้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการมากขึ้น ส่งเสริมการทำงานรูปแบบดิจิทัล และการให้บริการของภาครัฐที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว   โดย Ditto ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีระบบจัดการเอกสาร DMS หรือ Document Management System เราเล็งเห็นปัญหาเอกสารในหน่วยงานรัฐ และเข้าใจกฎระเบียบของหนังสือข้าราชการอย่างดี เราจึงออกแบบระบบจัดการเอกสาร สำหรับ อบต. และ อบจ. โดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ระบบจัดการเอกสารที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ว่าที่ไหนคุณก็จัดการเอกสารได้ แต่เรื่องนี้ยังถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับหน่วยงานรัฐ หลายคนยังสงสัยว่าระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ.... read more

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save