พลังงานทดแทนคืออะไร เหมือนหรือแตกต่างจากพลังงานสะอาดอย่างไร ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่

  • March 15, 2024

News Description

พลังงานทดแทน

 

พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัย การคมนาคม การประกอบอาหาร การแพทย์ และสิ่งอื่น ๆ รอบตัวเราอีกมากมาย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายิ่งมนุษย์มีความต้องการมากขึ้นเท่าไหร่ ก็มีการใช้พลังก็มากขึ้นเท่านั้น หากไปปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปโดยไม่แก้ไขอาจถึงวันที่เราไม่เหลือพลังงานให้ใช้เลยก็เป็นได้

 

ในปัจจุบันจึงมีการใช้พลังงานทดแทนที่มีอยู่ตามธรรมชาติเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานที่กำลังจะหมดไป บทความนี้จากพาคุณมาทำความรู้จักไปพร้อมกันว่าพลังงานทดแทนมีอะไรบ้าง? และพลังงานทดแทนมีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

 

พลังงานทดแทนคืออะไร

 

พลังงานทดแทน คือ พลังที่ใช้แทนพลังงานจากน้ำมันและเชื้อเพลิงที่กำลังจะหมดไปในอนาคต และส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อน พลังงานทดแทนจึงเป็นพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติและเกิดขึ้นต่อเนื่อง สามารถใช้ทดแทนพลังงานเดิมและช่วยลดปัญหามลพิษได้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น

 

พลังงานทดแทนมีหลักการทำงานอย่างไร

 

พลังงานทดแทน มีอะไรบ้าง

 

พลังงานทดแทนนำไปใช้ประโยชน์มีหลักการอยู่ 2 รูปแบบ นั่นคือ การนำไปใช้โดยตรง และการเปลี่ยนพลังงานให้อยู่ในรูปของกระแสไฟฟ้า ตัวอย่างการนำพลังงานทดแทนไปใช้โดยตรง เช่น การล่องเรือโดยใช้แรงลม การถนอมอาหารด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น

 

ส่วนการเปลี่ยนพลังงานให้อยู่ในรูปของกระแสไฟฟ้า ซึ่งในทางฟิสิกส์มีคุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนรูปพลังงานจลน์ พลังงานกล หรือพลังงานศักย์ เช่น แผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เป็นต้น โดยพลังงานทดแทนสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ พลังงานสิ้นเปลือง และพลังงานหมุนเวียน เราจะมาดูกันว่าพลังงานทดแทน พลังงานสิ้นเปลือง พลังงานหมุนเวียน แตกต่างกันอย่างไร

 

 

พลังงานสิ้นเปลือง (Nonrenewable energy)

พลังงานทดแทนประเภทนี้ เป็นพลังจากแหล่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่หรือสร้างทดแทนได้ทัน ต้องใช้เวลานานในการสร้างขึ้นมาอีก และมีปริมาณจำกัด ได้แก่ พลังงานถ่านหิน , ก๊าซธรรมชาติ , นิวเคลียร์ , หินน้ำมัน , ทรายน้ำมัน เป็นต้น

 

 

พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)

พลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานจากแหล่งธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำมาใช้แล้วไม่หมดไป สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และสามารถสร้างทดแทนได้ในระยะเวลาอันสั้น เป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดปัญหามลพิษ ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่นำไปสู่ภาวะโลกร้อนได้

 

 

1.พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)

 

พลังงานแสดงอาทิตย์

 

พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ให้ประโยชน์กับโลกของเราอย่างมหาศาล เป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีให้ใช้ได้อย่างไม่จำกัด สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หรือที่เราเรียกกันว่าโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) โดยสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง และสามารถเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานภายหลังได้อีกด้วย

 

 

2.พลังงานลม (Wind Energy)

 

พลังงานลม

 

พลังงานลมเป็นพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ ที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ การหมุนของโลก หรือแรงกดดันจากชั้นบรรยากาศ ก่อให้เกิดการไหลเวียนของอากาศหรือที่เรียกกันว่ากระแสลม พลังงานลมสามารถนำมาประยุกต์เป็นพลังงานหลากหลายรูปแบบ โดยสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยเทคโนโลยีกังหันลม กังหันลมจะทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสลมที่เข้ามาปะทะกับใบพัด ที่อยู่ในรูปแบบพลังงานจลน์ไปเป็นพลังงานกล จากนั้นเปลี่ยนพลังจากการหมุนเป็นกระแสไฟฟ้าและนำไปใช้ประโยชน์

 

 

3.พลังงานน้ำ (Hydropower)

 

พลังงานน้ำ

 

พลังงานน้ำจึงเป็นพลังงานที่มาจากแหล่งธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด โลกของเรากว่า 70% ถูกปกคลุมด้วยน้ำ น้ำจึงให้คุณค่ากับมนุษย์เป็นอย่างมากและสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งอุปโภคและบริโภค ใช้ผลิตไฟฟ้าโดยอาศัยการเคลื่อนที่ของน้ำที่กักเก็บในเขื่อนเพื่อสะสมพลังงานศักย์ โดยน้ำจะถูกลำเลียงเข้าสู่กังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจนเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าในที่สุด โดยพลังงานที่ได้ขึ้นอยู่กับการไหลและความสูงของน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า

 

 

4.พลังงานชีวมวล (Biomass Energy)

 

พลังงานชีวมวล

 

พลังงานชีวมวลเป็นพลังงานที่เกิดมาจากสิ่งมีชีวิต หรือสารอินทรีย์ที่เหลือใช้จากการเกษตรหรืออุตสาหกรรมพืชและพลังงาน เช่น แกลบ วัชพืช ต้นไม้ กากมันสำปะหลัง ถ่าน ฟางข้าว น้ำเสียจากโรงงาน รวมไปถึงขยะและมูลสัตว์ การใช้พลังงานชีวมวลผลิตไฟฟ้ามีกระบวนการ 2 รูปแบบ คือ กระบวนการให้ความร้อนเพื่อแปรเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบแท่งเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง และกระบวนการทางชีวภาพ

 

 

5.พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy)

 

พลังงานความร้อนใต้พิภพ

 

พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานจากแหล่งธรรมชาติที่มีความร้อน อุณหภูมิสูงถึง 5,000 องศาเซลเซียส ถูกกักเก็บอยู่ใต้ผิวโลกเช่นเดียวกับน้ำมันปิโตรเลียม โดยสามารถใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยการนำน้ำร้อนที่ได้ ไปถ่ายเทความร้อนให้กับของเหลวหรือสารที่มีจุดเดือดต่ำ จนระเหยเป็นไอแล้วนำไปหมุนกังหันและให้พลังงานสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 

 

ประโยชน์ของพลังงานทดแทน

  • พลังงานทดแทนสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้ในทางอุปโภคและบริโภค โดยไม่มีวันหมดไป
  • ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ลดปัญหามลภาวะ ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
  • ช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้นและเกิดการกระจายรายได้ เมื่อมีการผลิตพลังงานใช้เองโดยไม่ต้องนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล น้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ
  • ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต
  • ช่วยลดผลกระทบทางสุขภาพของมนุษย์ ทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น สุขภาพดีขึ้น เพราะหันมาใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อร่างกาย

 

 

ข้อจำกัดของพลังงานทดแทน

ถึงแม้พลังงานทดแทนจะเป็นพลังงานบางชนิดที่มาจากแหล่งธรรมชาติจะมีอยู่มากก็จริง แต่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทุกเวลาและเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ อาจจะต้องรออีกหลายร้อยปีในการเกิดขึ้นใหม่

 

สรุปพลังงานทดแทน

การเติบโตของประชากรทำให้มนุษย์ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การใช้พลังงานทดแทนจึงเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางหนึ่ง ที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตได้ยืนยาว ไม่ทำร้ายโลก เพราะลดการใช้พลังงานที่ส่งให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อโลกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้การใช้พลังงานขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการใช้งาน เราควรศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างยั่งยืน และเชื่อว่าในอนาคตมนุษย์จะมีวิวัฒนาการด้านพลังงานที่ก้าวกระโดดและเป็นมิตรต่อโลกมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand