กิจกรรมเพื่อสังคมและส่งเสริมคุณค่าความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ : วิทยาศาสตร์พลเมือง (Citizen Science)

  • August 30, 2023

News Description


กิจกรรมเพื่อสังคม และส่งเสริมคุณค่าความสำคัญ
ความหลากหลายทางชีวภาพวิทยาศาสตร์พลเมือง (Citizen Science)

 

จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี