บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผ่านการรับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

  • October 17, 2023

News Description

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ได้เข้าร่วมเป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO) ของเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) และได้ร่วมกันจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรขึ้น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565 ทั้งหมดมาคำนวณเพื่อให้เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับปีต่อ ๆ ไป

โดยปัจจุบัน บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ผ่านการรับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO) แล้ว โดยการรับรองจากคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566
พร้อมส่งเสริมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศ

#Ditto #DittoTH #DittoThailand #DittoDMS #DittoECM #DocumentManagementSolution #DMS #ระบบจัดเก็บเอกสาร #Digitization #Digitalization #DigitalTransformation #DigitalSolution #DataIntelligence #DigitalDisruption
#ThailandCarbonNeutralNetwork #TCNN #CALO