รู้จักกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หรือ Data Governance คืออะไร?

  • February 23, 2023

News Description

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

 

เมื่อมีการประกาศ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อต้องการส่งเสริมรูปแบบการทำงานของหน่วยงานราชการให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ตอบโจทย์การทำงานราชการที่รวดเร็ว และประชาชนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและประชาชนเริ่มหันมาสนใจระบบการทำงานภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หรือ Data Governance ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้กับคุณเอง

 

ทำความรู้จัก ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ​ (Data Governance)

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ​ หรือ Data Governance คือ วิธีการกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารข้อมูลของภาครัฐทุกขั้นตอน เพื่อให้การได้มาและการนำข้อมูลของหน่วยงานรัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นข้อมูลปัจจุบัน อีกทั้งมาพร้อมกับระบบรักษาความเป็นส่วนบุคคล ที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและบูรณาการระหว่างกันได้

 

เพราะฉะนั้น ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จึงเปรียบเหมือนหน่วยงานที่ทำหน้าที่เพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการบริหารข้อมูล กล่าวคือ บุคคลที่ได้รับบทบาทในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จะมีหน้าที่ในการกำหนดขอบเขต กฎเกณฑ์ และนโยบายข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อเป็นการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ตั้งแต่การสร้าง การจัดเก็บ การประมวลผล การใช้ การเผยแพร่ และการทำลายข้อมูล

 

ทั้งนี้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเองนั้นประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลข้อมูล กฎเกณฑ์หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกับข้อมูล บทบาทและความรับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ​ และการวัดการดำเนินการและความสำเร็จของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

 

รวมข้อดีของการมี ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

 

1. ควบคุมคุณภาพข้อมูล

ข้อดีของการมีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จะช่วยควบคุมคุณภาพของข้อมูลภาครัฐได้ เพราะข้อมูลของภาครัฐมีจำนวนมาก และคาดว่าข้อมูลจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นการมีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จะช่วยในการควบคุมคุณภาพข้อมูล เพราะทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะทำการกำหนดขอบเขตของผู้เข้ามาใช้ข้อมูล และเป็นผู้ควบคุมข้อมูลทั้งหมดของหน่วยงานภาครัฐ

 

2. สร้างจุดเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

เมื่อมีการควบคุมข้อมูลของภาครัฐเป็นที่เรียบร้อย การมีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ​ ยังช่วยสร้างทะเบียนบัญชีข้อมูลทั้งหมดของภาครัฐให้เป็นระเบียบ และเมื่อสร้างระบบของข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย จะทำให้พนักงานที่ต้องใช้งานข้อมูลเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทันทีเมื่อต้องการ

 

3. จัดการข้อมูลรัฐด้วยระบบความปลอดภัย

นอกจากธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจะช่วยจัดการข้อมูล และจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล ทาง Data Governance เองยังติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล ป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลออนไลน์ เพราะมีหน่วยงานทำหน้าที่จัดการข้อมูลอยู่เบื้องหลัง

 

จัดการข้อมูลด้วยระบบความปลอดภัย

 

4. สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้หลากหลายมิติมากขึ้น

เมื่อข้อมูลอยู่ในหน่วยงานภาครัฐ ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยหนาแน่น พร้อมมีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ มีการสร้างศูนย์กลางของข้อมูล ส่งผลให้ทางหน่วยงานภาครัฐสามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น เช่น สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับและพัฒนานโยบายภาครัฐ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น

 

5. เปิดเผยข้อมูลสู่ประชาชน (Open data)

เมื่อธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสร้างเป็นระบบ จัดหมวดหมู่หน้าที่การทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย และเจ้าหน้าที่รัฐที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ข้อมูลเหล่านี้จะสามารถนำไปเปิดเผยสู่ประชาชนได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับการประกาศใช้ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา การเปิดเผยข้อมูลสู่ประชาชนจึงเป็นเรื่องง่าย ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลได้ทันที

 

 

และทั้งหมดนี้ คือข้อมูลของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หรือ Data Governance รวมถึงข้อดีของการมีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐนั่นเอง สุดท้ายหากหน่วยงานราชการที่ไหนต้องการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ต้องสร้างศูนย์รวมข้อมูลที่มาพร้อมระบบจัดการเอกสารและข้อมูล เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง สามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ เราขอแนะนำ ระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ.” ที่​ Ditto ออกแบบระบบมาเพื่อตอบโจทย์ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างศูนย์กลางข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกท่านสามารถเรียกใช้ข้อมูลเพื่อให้บริการแก่ประชาชน เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับแผนพัฒนานโยบายภาครัฐให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

 

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand