ข้อมูลเปิดภาครัฐคืออะไร? ทำไมถึงเป็นข้อมูลสำคัญที่คนไทยต้องรู้

 • October 27, 2022

News Description

ข้อมูลเปิดภาครัฐ

 

เมื่อไม่นานนี้ มีการประกาศรับร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้อีกไม่นานเกินรอจะมีการประกาศใช้ว่าด้วยกฎหมายกลางในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมรูปแบบการทำงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น พร้อมอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ที่ต้องการติดต่อหน่วยงานราชการ ก็สามารถติดต่อผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

 

แต่ทั้งนี้ กฎหมายที่กำลังจะถูกประกาศใช้ฉบับนี้ไม่ใช่ฉบับแรกที่มีการประกาศให้หน่วยงานภาครัฐ หันมาใช้ระบบออนไลน์ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะก่อนหน้านี้เรามี พ.ร.บ. ว่าด้วยเรื่องการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่มีจุดประสงค์ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของข้าราชการได้อย่างครบถ้วน และสามารถนำไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ ด้วยเหตุนี้ พ.ร.บ. นี้จึงได้ชื่อว่าเป็นข้อมูลเปิดภาครัฐนั่นเอง

 

ทำความรู้จัก “ข้อมูลเปิดภาครัฐ”

ข้อมูลเปิดภาครัฐ คือ ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรี ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ข้อมูลเปิดภาครัฐยังผ่านกระบวนการจัดลำดับความลับของข้อมูลว่าเป็นข้อมูลสาธารณะ ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูล และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งาน หรือดัดแปลงได้ตามความต้องการแต่ละบุคคล และทาง พ.ร.บ. ยังกำหนดแนวทางและมาตรฐานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ณ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data of Thailand) หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่ใน เว็บไซต์ https://data.go.th/landing โดยข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ได้จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Visualization) และเอพีไอ (API) ทั้งนี้กลุ่มชุดข้อมูลเปิดภาครัฐภายในเว็บไซต์ ยังมีอีกหลายกลุ่มชุดข้อมูล ดังนี้

 

 • ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 • กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
 • การศึกษา
 • เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
 • สาธารณสุข
 • เกษตรกรรม
 • สถิติทางการ
 • วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
 • เมืองและภูมิภาค
 • สังคมและสวัสดิการ
 • คมนาคมและโลจิสติกส์
 • การท่องเที่ยวและกีฬา
 • การเมืองและการปกครอง
 • งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพราะฉะนั้นข้อมูลเปิดภาครัฐจึงเปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญของประเทศ หรือข้อมูลภายในของหน่วยงานราชการที่ต้องการประกาศแจ้งให้ทั้งหน่วยงานราชการด้วยกัน หน่วยงานเอกชน และประชาชน รับทราบข้อมูลข่าวสารของภาครัฐนั่นเอง

 

ประชาชนจะได้อะไรจาก ข้อมูลเปิดภาครัฐ

อย่างที่แจ้งไปก่อนหน้าว่าเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเป็นแหล่งเปิดข้อมูลภาครัฐที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชนเข้าใจ และรับรู้สิ่งที่หน่วยงานราชการกำลังทำงานอยู่ ซึ่งข้อมูลเปิดภาครัฐนี้สามารถเลือกกลุ่มชุดข้อมูลเพื่อทราบข้อมูลข่าวสารแต่ละหน่วยงานได้ ยกตัวอย่างเช่น

 

1. แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 0.6 km

เป็นกลุ่มชุดข้อมูลเมืองและภูมิภาค จากองค์กร “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)” วันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยข้อมูลเปิดภาครัฐนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก เพราะคุณสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศของพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

 

2. รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

เป็นกลุ่มชุดข้อมูลเศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรมจากองค์กร (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) วันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยข้อมูลชุดนี้เป็นรายละเอียดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ให้เข้าใจ มีความรู้เรื่องการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ สร้างสินค้าให้มีความน่าเชื่อถือ และนำผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร OTOP

 

3. พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

เป็นกลุ่มชุดข้อมูลจากองค์กร “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)” โดยเป็นรายละเอียดข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมรายเดือน โดยวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม วันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยเป็นข้อมูลสถิติที่แจ้งรายละเอียดพื้นที่ที่คาดว่าจะเสี่ยงน้ำท่วมในปี 2565 ซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียด และสามารถเตรียมความพร้อมก่อนที่น้ำจะท่วมได้

 

ทั้งนี้ข้อมูลเปิดภาครัฐ ถือเป็นข้อมูลสำคัญ ที่มีจุดประสงค์เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ทราบข้อมูลข่าวสารจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งนี้ในส่วน ของหน่วยงานอบต. และ อบจ. เองก็สามารถเพิ่มข้อมูลข่าวสารในศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐได้ แต่เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร Ditto ขอแนะนำให้ทางหน่วยงาน อบต. และ อบจ. ติดตั้งระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพื่อที่คุณจะได้จัดการเอกสารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ง่ายต่อการจัดเก็บ ค้นหา และเลือกชุดข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ในศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

 

สอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand