รู้จัก Green Technology เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  • November 23, 2023

News Description

รู้จัก Green Technology เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

ในปัจจุบันปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม การลดลงของทรัพยากร รวมถึงการประสบปัญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศ เป็นเรื่องที่คนส่วนมากเริ่มให้ความสำคัญและช่วยกันหาทางออกปัญหานี้กันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะภาคเอกชน ภาครัฐบาลที่ต้องหันมารับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

 

Green Technology คืออีกหนึ่งความหวังใหม่ ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจํานวนมากเนื่องจากผู้คนเริ่มตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ

 

ทำความเข้าใจ Green Technology คืออะไร

Green Technology คือ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารจัดการและเลือกใช้เทคโนโลยี มีจุดประสงค์หลักเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ว่าจะทำกิจกรรมใด ๆ ต้องคำนึงถึงแนวคิด “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เป็นสำคัญ ซึ่งพิจารณาจากกระบวนการผลิต การเลือกใช้วิธีการจัดการในแต่ละขั้นตอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้พลังงานสะอาดและไม่ผลิตก๊าซเรือนกระจก ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า หรือการใช้วัสดุรีไซเคิล ซึ่งมาจากวัสดุเดิม สามารถช่วยลดการใช้พลังงานที่เป็นมลพิษและลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้นด้วย

 

เทคโนโลยีสีเขียว หรือ Green Technology จะเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมในปัจจุบันและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพในการฟื้นฟูระบบนิเวศ ลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดระดับมลพิษ พร้อมส่งเสริมอนาคตความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

 

ทำความรู้จัก Green Technology

 

Green Technology มีบทบาทสำคัญอย่างไร

เป้าหมายโดยรวมของ Green Technology คือ ลดผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เพราะทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีอยู่อย่างจำกัด เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว Green Technology จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในแง่ของการลดต้นทุนการผลิต ลดการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมทั้งมีระบบจัดการภายใน โดยเริ่มตั้งแต่ระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่าง ๆ ให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเหตุนี้ Green Technology จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น และเกิดประโยชน์ร่วมกันกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะในหลาย ๆ ประเทศมีกฎหมาย ข้อบังคับที่เข้มงวดมากขึ้นทั้งกับประชาชน องค์กรเอกชน และภาครัฐ ส่วนนี้จะช่วยผลักดันให้ทุกฝ่ายหันมาใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวได้อย่างยั่งยืน

 

Green Technology คืออะไร นวัตกรรมนี้ช่วยโลกได้อย่างไร

 

Green Technology มีอะไรบ้าง น่าจับตามองในปัจจุบัน

เพราะในโลกปัจจุบันที่กำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลายมิติ ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ผู้คนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของ Green Technology ที่นับว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาทางธรรมชาตินี้ให้เป็น “ผลกระทบภายนอกเชิงบวก”

 

การสร้างสรรค์เทคโนโลยีสีเขียว Green Technology โดดเด่นที่การจัดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ได้แนวคิดจากการนำองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี ซึ่งมีหลายเทคโนโลยีที่น่าสนใจในตอนนี้

 

การประมวลผลแบบ Cloud

 

การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)

มีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่ Green Technology ด้วย เหตุผลที่ทำให้ Cloud Computing เป็นเทคโนโลยีที่เข้ากันได้ดีกับแนวคิดของความยั่งยืน การทำงานบนคลาวด์ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์แบบร่วมกัน ทำให้มีการใช้พลังงานและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก อย่างเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud Storage) อาทิ Dropbox, OneDrive, Google Drive และ iCloud ก็ช่วยให้ทรัพยากรไม่ต้องทำงานเป็นระบบตลอดเวลา ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น หรือในรูปแบบการติดต่อสื่อสาร อาทิ Microsoft Teams, Zoom และ Google Meet ที่ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ที่สำคัญคือ เมื่อไม่ต้องเดินทาง ก็มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2) ได้เป็นอย่างดี

 

ระบบ AI

 

การใช้งาน Artificial Intelligence (AI) ในการจัดการพลังงาน

อีกหนึ่งอย่างที่เรียกได้ว่าเป็น Green Technology คือ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) เพื่อวิเคราะห์ จัดการ และประมวลผลข้อมูลทางพลังงานในอาคารหรือธุรกิจ ทำให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การทำนายการใช้พลังงานในอนาคต การวิเคราะห์แนวโน้มการใช้พลังงาน และการตรวจสอบปัญหาที่เป็นไปได้ รวมถึงการใช้งาน AI ในการจัดการพลังงานเสริมศักยภาพในการลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานและการทำให้ระบบพลังงานเป็นไปอย่างยั่งยืนนั่นเอง

 

นอกจากจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาใช้ในองค์กรหรืออุตสาหกรรม อีกเรื่องที่น่าสนใจคือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมงานเอกสารและข้อมูลภายในองค์กรที่มีชื่อว่า “ระบบจัดการเอกสารและข้อมูล” หรือ Enterprise Content Management (ECM) และ Document Management System (DMS) ซึ่งมักจะรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม ECM/DMS รวมถึงระบบ Workflow สำหรับการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและข้อมูล สามารถใช้งานในรูปแบบ Web-based ผ่าน Browser หรือผ่านโทรศัพท์มือถือได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานแบบเดิม ๆ ให้เข้าสู่รูปแบบดิจิทัลออนไลน์ การเปลี่ยนเอกสารแบบกระดาษให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ในรูปแบบของไฟล์ เช่น jpg pdf ที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และลดต้นทุนด้านอุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

 

สรุป Green Technology เทคโนโลยีรักษ์โลก

เพื่อรักษาความยั่งยืน ความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้ได้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ ลดผลกระทบเชิงลบและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่าง ๆ กลายเป็นที่มาที่กระตุ้นให้ผู้คนหันมาใส่ใจและตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างจริงจังกันมากขึ้น ไม่ว่าจะภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือภาครัฐในทั่วโลก

 

Green Technology คือกุญแจสำคัญที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยที่ตอบโจทย์และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยี เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ ระบบการจัดการ และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะเข้ามาปฏิวัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand