Digital Transformation คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อองค์กรในปี 2024

  • January 19, 2024

News Description

Digital Transformation คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อองค์กรในปี 2024

 

เมื่อเราพูดถึง Digital Transformation คือ ตัวแปรสำคัญในทุก ๆ องค์กร มีบทบาทในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน ตั้งแต่กระบวนการวางแผนทางองค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า Digital transformation สามารถช่วยให้องค์กรปรับปรุงกระบวนการทางองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น อาทิ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการคาดการณ์และการตัดสินใจ

 

Digital transformation มีศักยภาพในการพลิกโฉมองค์กรธุรกิจทุกประเภท โดยช่วยให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้ดีขึ้น และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการเจริญเติบโต

 

Digital Transformation คืออะไร?

 

Digital Transformation คืออะไร?

 

Digital Transformation คือ การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการและการทำงานทั้งหมด เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและความเปลี่ยนแปลงทางองค์กรไปในทางที่ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้การทำงานของทุก ๆ ฝ่ายมีประสิทธิภาพ ลดช่องโหว่ได้มากขึ้น

 

การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปในทุกพื้นที่ขององค์กร เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานและมอบคุณค่าให้กับลูกค้าขององค์กรโดยพื้นฐาน ไม่ได้เป็นเพียงการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเพื่อสร้างวิธีการทำงานใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ และโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ อีกด้วย

 

Digital Transformation สำคัญอย่างไรต่อองค์กรในปัจจุบัน

 

Digital Transformation มีความสำคัญต่อองค์กรในหลาย ๆ ด้าน

 

  • ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า จะเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้กระบวนการติดต่อและการซื้อขายกับลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวก และทันสมัยมากขึ้น องค์กรสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เช่น ใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้กระบวนการสั่งซื้อและจัดส่งเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หรือใช้ระบบแชทบอทหรือระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อให้ลูกค้าได้รับความช่วยเหลือทันที

 

  • เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตได้ Digital Transformation มีศักยภาพที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในองค์กรได้หลากหลาย เช่น การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้เทคโนโลยีในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

  • ลดต้นทุนควบคุมค่าใช้จ่าย ด้วย Digital Transformation ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพิ่มรายได้ของธุรกิจ เช่น การใช้บริการคลาวด์ทำให้ลดความจำเป็นในการลงทุนในฮาร์ดแวร์และโครงสร้าง IT ที่แพง หรือระบบ automation ควบคุมหรือดำเนินการตามขั้นตอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ แทนพนักงาน

ประเภทของการทำ Digital Transformation

 

ประเภทของการทำ Digital Transformation

 

ประเภทของการทำ Digital Transformation สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้

 

  1. กระบวนการ (Process Transformation)

 

เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น อย่างการใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงาน การใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า

 

  1. โมเดลธุรกิจ (Business Model Transformation)

 

เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากโมเดลธุรกิจเดิมและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพื่อสร้างธุรกิจแบบดิจิทัล (Digital Business) หรือสร้างธุรกิจแบบเครือข่าย (Networked Business) เพื่อให้ได้พาร์ทเนอร์และลูกค้าใหม่ ๆ

 

  1. ขอบข่ายของธุรกิจ (Domain Transformation)

 

ขอบข่ายของธุรกิจเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อขยายขอบข่ายของธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ ๆ หรือเข้าสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ

 

  1. วัฒนธรรมองค์กร (Cultural / Organizational Transformation)

 

วัฒนธรรมองค์กรเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้รองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล ตัวอย่างเช่น การสร้างความร่วมมือให้พนักงานทำงานร่วมกัน สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน พนักงานเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีที่เข้ามาขับเคลื่อนและลดภาระงานได้

 

ทั้งนี้ ประเภทของการทำ Digital Transformation ที่เหมาะสมกับองค์กรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งอุตสาหกรรมที่องค์กรดำเนินธุรกิจอยู่ ความท้าทาย ความต้องการของลูกค้าต่อสินค้าและบริการในปัจจุบันและอนาคต

 

ตัวอย่างของ Digital Transformation

 

ตัวอย่างของ Digital Transformation

 

ตัวอย่างของ Digital Transformation คือ

Netflix เปลี่ยนจากธุรกิจเช่าดีวีดีเป็นธุรกิจสตรีมมิ่ง Netflix ประสบความสำเร็จจากการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่โมเดลธุรกิจไปจนถึงวิธีการสื่อสารกับลูกค้า ใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ Netflix สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคได้สำเร็จ และกลายเป็นผู้นำตลาดสตรีมมิ่งในปัจจุบัน

 

ตัวอย่างของ Digital Transformation คือ

 

  • Amazon Web Services (AWS)อง Amazon โดย AWS ให้บริการประมวลผลบนคลาวด์แก่ลูกค้าองค์กรและบุคคลทั่วไป โดยคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง ลูกค้าสามารถปรับขนาดการใช้งานได้ตามความต้องการ ทำให้ AWS เป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเอง

 

ความสำเร็จของ Amazon แสดงให้เห็นว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลจำเป็นต้องมีระบบนิเวศที่ครบวงจร โดยระบบนิเวศนี้ควรประกอบไปด้วยสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

 

Digital Transformation จะช่วยพัฒนาองค์กรธุรกิจของคุณ

 

Digital Transformation มีความสำคัญต่อองค์กรในยุคดิจิทัล เนื่องจากเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ องค์กรที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลได้จะยิ่งได้เปรียบทางการตลาด และสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ขยายตลาดใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

 

หรือถ้าองค์กรใดอยากที่จะให้ความสำคัญในเรื่อง Digital Transformation อย่างจริงจังมากขึ้น สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ เช่น จากการใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมงานเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อดูแลการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ไปจนถึง Workflow การทำงานให้เป็นระเบียบ เข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้น

 

Ditto (ดิทโต้) พร้อมเป็นผู้สนับสนุนหลักที่จะช่วยบริหารเอกสารและข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นอีกหนึ่งการเริ่มต้นเข้าสู่องค์กร Digital Transformation นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินงานต่าง ๆ ในทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้วยการทำงานที่ราบรื่นคล่องตัว และรวดเร็วมากขึ้น ทั้งการทำ DOCUMENT & DATA MANAGEMENT SOLUTIONS, BPO SERVICE รวมถึงการบริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ให้บริการของเราช่วยคุณ ด้วยคำแนะนำพร้อมระบบดิจิทัลและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand