fbpx
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ เช่น ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร Email รูปถ่าย

ท่านจะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่เรา ตัวแทนของเรา หรือจัดส่งเข้าสู่แพลตฟอร์มเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้อง แท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ท่านจะต้องอัพเดทข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน เราสงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นถูกต้อง

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ร่วมดำเนินงาน ดังนี้
  a. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือร่วมดำเนินงานกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ ต่าง ๆ กับเรา
  b. จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างเราและท่าน
  c. เก็บจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของเราผ่าน browser’s cookies หรือเว็บบีคอน (web beacons) หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล
 2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สามที่เปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้
  a. ตัวแทน หรือนายหน้า ที่ทำกิจการรับจัดหาบุคคล ในการพิจารณาร่วมดำเนินงานกับเรา
  b. บริษัท ห้างร้าน ร้านค้า ตัวแทนจำหน่ายในการขายสินค้า หรือบริการ

โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
ได้รับทาง email ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือได้รับเป็นเอกสาร โดยหากท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่เรา เราจะถือว่าท่านได้รับ
ความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผย และส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่เรา

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 1. การดำเนินการเพื่อลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ใช้งาน การอนุญาตให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยการใช้ ID การเข้าระบบของเรา หรือ การคงรักษาและจัดการการลงทะเบียนของคุณในระบบ หรือการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการหรือรับบริการกับเรา
 2. การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาด การปรับปรุงและขยายการบริการของเราด้วยวิธีการวิจัยและพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ๆ หรือการให้บริการใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆ ที่เราจะสามารถเสนอขายได้ เป็นครั้งคราว
 3. การดำเนินการทำการวิจัย การวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือการสำรวจต่าง ๆ ไม่ว่าโดยปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อที่จะจัดการและปกป้องธุรกิจของเรา รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา เพื่อวัดประเมินผลการบริการอื่น ๆ ที่เรามอบให้ และเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้สึกพึงพอใจในการบริการของเรา
 4. การจัดการความเสี่ยง หรือการประเมิน ตรวจหา ตรวจสอบ ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น และ/หรือการแก้ไขเยียวยาการฉ้อโกง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำต้องห้ามที่เป็นไปได้อื่น ๆ
 5. การตรวจหา ตรวจสอบ ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น หรือการแก้ไขเยียวยาการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลง นโยบายภายในที่เกี่ยวข้องใด ๆ มาตรฐานด้านอุตสาหกรรม แนวทาง กฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 6. การเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับของประเทศใดก็ตามสามารถกำหนดให้เราหรือบริษัทในเครือของเราต้องกระทำ ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐหรือกลุ่มบุคคลภายนอก การเปิดเผยข้อมูลนี้ยังสามารถทำขึ้นโดยเป็นไปตามหมายศาล คำสั่งศาล การร้องขอตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ ใน ประเทศใด ๆ ที่สามารถใช้ปฏิบัติกับเราหรือบริษัทในเครือของเราได้
 7. การเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือการสูญเสียทางการเงิน เพื่อรายงานเกี่ยวกับการกระทำที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายใด ๆ หรือเพื่อจัดการกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หรือการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับเราหรือบริษัทในเครือของเรา
 8. การทำสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับเรา หรือ การให้บริการจากท่าน หรือ การรับบริการจากเรา หรือ การชำระหรือรับชำระเงินกับเรา
 9. การได้มาซึ่งกิจการ หรือ การควบรวมกิจการ หรือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร

และเรายังสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเราจะส่งหนังสือแจ้งเป็นการเฉพาะให้ในเวลาที่ทำการรวบรวมหรือตามที่คุณจะให้การยินยอมในเวลาต่อมา

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้ กับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน

 1. เก็บรวบรวม
 2. นำไปใช้
 3. เปิดเผย

ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงานของเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิตเพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อการป้องกันการฉ้อโกง

เราอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ

หน่วยงานดังกล่าวมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (appropriate safeguards) และจะสามารถบังคับใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับใช้ได้

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • ลักษณะการเก็บ เป็นรูปแบบ Soft Copy และ/หรือ Hard Copy
 • สถานที่จัดเก็บ เก็บไว้ที่ห้องตู้ ที่มีอุปกรณ์นิรภัย และ/หรือ เก็บไว้ใน computer
 • ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • เมื่อพันระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ หรือ ไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ตั้งแต่ท่านให้ความยินยอม จนกระทั่งเพิกถอนความยินยอม

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้ หรือ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นสิทธิต่าง ๆ ได้ที่ www.dittothailand.com  หรือท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  http://www.mdes.go.th

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำร้องดังกล่าว

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ หรือร่วมงานกับเรา เราอาจส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่าน หรือร่วมงานกับท่าน อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้เสมอ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของ website หรือ กิจการอื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการ หรือร่วมงาน หรือการใช้งาน website หรือระบบ intranet ภายในของเรา เท่านั้น หากท่านกด Link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่าจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฎใน website นั้น ๆ แยกต่างหากจากของเรา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของ website หรือกิจการอื่น

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเรา

ช่องทางการติดต่อ

สถานที่ติดต่อ
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทร  02-517-5555

รายละเอียดตัวแทนผู้ควบคุมข้อมูลของเรา

คุณอัจฉรา  ปรีชานุมาศ
นิติกรอาวุโส
เบอร์ต่อภายใน 2303
email:  atchara.p@dittothailand.com