ประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นโยบายการประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สัญญา นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทคู่ค้า/คู่สัญญา และวิทยากร (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ท่าน”) ซึ่งจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานสูงสุดสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้า/คู่สัญญา (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) ฉบับเต็มได้ ผ่านทาง QR Code ด้านล่างนี้
อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถอ่านสรุปเบื้องต้นของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ด้านล่างเพื่อความสะดวก

>> ดาวน์โหลด <<

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ, บุคคลภายนอก, ผู้มาติดต่อ และ พนักงานรับ/ส่งสินค้า (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ท่าน”) ซึ่งจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานสูงสุดสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลภายนอก (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) ฉบับเต็มได้ ผ่านทาง QR Code ด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถอ่านสรุปเบื้องต้นของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ด้านล่างเพื่อความสะดวก

>> ดาวน์โหลด <<

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน, กรรมการบริษัท (ภายใน), กรรมการบริษัท (ภายนอก), ผู้ถือหุ้น (ภายใน), ผู้บริหาร (ภายใน) และพนักงานทดลองงาน (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ท่าน”) ซึ่งจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานสูงสุดสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากร (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) ฉบับเต็มได้ ผ่านทาง QR Code ด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถอ่านสรุปเบื้องต้นของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ด้านล่างเพื่อความสะดวก

>> ดาวน์โหลด <<

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ท่าน”) ซึ่งจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานสูงสุดสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัคร (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) ฉบับเต็มได้ ผ่านทาง QR Code ด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถอ่านสรุปเบื้องต้นของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ด้านล่างเพื่อความสะดวก

>> ดาวน์โหลด <<

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้า, กรรมการบริษัท (บุคคลภายนอก) และผู้ติดต่อประสานงาน (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ท่าน”) ซึ่งจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานสูงสุดสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า (“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) ฉบับเต็มได้ ผ่านทาง QR Code ด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถอ่านสรุปเบื้องต้นของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ด้านล่างเพื่อความสะดวก

>> ดาวน์โหลด <<