การบริหารจัดการพลังงาน

การบริหารจัดการพลังงาน

     บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการวางแผนและการบริหารจัดการพลังงาน รวมทั้งแนวทางการดำเนินผ่านการรณรงค์/การดำเนินกิจกรรม หรือโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในองค์กรเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีความตระหนักรู้และกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการดำเนินงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • ปิดเครื่องปรับอากาศในเวลาพักเที่ยง จำนวน 1 ชม.
  • ปิดสวิตช์ไฟเมื่อเลิกใช้งาน/เวลาพักเที่ยง
  • ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก ในเวลาพักเที่ยง
  • เปิดเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิที่เหมาะสม 25 – 26 องศา
  • ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน