การบริหารจัดการ
ขยะและของเสีย

การบริหารจัดการ
ขยะและของเสีย

     บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อลดปริมาณการเกิดของเสีย และใช้ประโยชน์จากของเสียให้ได้มากที่สุด โดยมีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบตามหลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการลดของเสียให้น้อยที่สุด (Reduce) การนำของเสียกลับมาใช้ช้ำ (Reuse) และนำไปผ่านกระบวนการหรือแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่งบริษัทจัดให้มีการคัดแยกขยะตามประเภทเพื่อเป็นแนวทางในการจำแนกขยะและลดปริมาณขยะ เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการลดการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบ