ระบบจัดการเอกสารสำหรับหน่วยงานระดับท้องถิ่น

  • June 20, 2024

News Description

ระบบจัดการเอกสารสำหรับหน่วยงานระดับท้องถิ่น

ในอดีต ระบบงานราชการไทยมักเผชิญกับปัญหาหลายประการ หนึ่งในนั้นคือความล่าช้าในการดำเนินงาน ขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน ประชาชนต้องเสียเวลารอคอยนาน เอกสารต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติหลายขั้นตอน เจ้าหน้าที่ต้องเซ็นเอกสารและหนังสือเวียนจำนวนมาก กระบวนการเหล่านี้กินเวลานาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ภาพลักษณ์ขององค์กร และความพึงพอใจของประชาชน

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ทางภาครัฐจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับหน่วยงาน และสอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ ซึ่งการจัดการภาครัฐยุคใหม่ที่กำลังดำเนินการอยู่จะเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการทำงาน จนผลักดันให้เกิด พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งสู่การบริการภาครัฐแบบดิจิทัล ส่งผลดีต่อทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการของภาครัฐให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

ดิทโต้ เข้าใจดีถึงปัญหาและความสำคัญของระบบจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ด้วยเหตุนี้ เราจึงพัฒนาระบบจัดการเอกสารโดยเฉพาะสำหรับหน่วยงานระดับท้องถิ่น อบต. อบจ. และเทศบาล มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละหน่วยงาน โดยระบบจัดการเอกสารสำหรับหน่วยงานระดับท้องถิ่นของดิทโต้ มีฟังก์ชันการทำงานที่ครบครัน ช่วยให้การจัดการเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีฟังก์ชันการทำงานหลัก ดังนี้

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ช่วยในการบริหารจัดการงานสารบรรณทั้งหมด ตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง

ประหยัดต้นทุนและเวลาในการดำเนินการ ไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาเอกสารชำรุดสูญหาย

 ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสาร
ช่วยในการบริหารจัดการเอกสารภายในหน่วยงาน ด้วยการสืบค้นไฟล์จากเอกสารกระดาษ

ที่สแกนเข้าสู่ระบบรวมถึงไฟล์ชนิดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว


 ระบบจัดวาระการประชุม
สนับสนุนงานด้านการประชุมทั้งหมด เช่น การจัดเข้าวาระการประชุม

การบันทึกรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม การบันทึกมติในการประชุม

และการติดตามผลตามมติในที่ประชุม

ระบบบริหารจัดการเอกสาร


จุดเด่นของของระบบจัดการเอกสารสำหรับหน่วยงานระดับท้องถิ่นของดิทโต้


จัดหมวดหมู่เอกสารอย่างเป็นระบบ: ค้นหาข้อมูลง่าย รวดเร็ว
ประหยัดค่าใช้จ่าย: ลดการใช้กระดาษ ทรัพยากรสิ้นเปลืองต่าง ๆ
ความปลอดภัยของข้อมูล: ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับ PDPA
สะดวก: ใช้งานง่าย เหมาะกับทุกหน่วยงาน
ประชาชนพึงพอใจ: บริการรวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลง่าย
ประหยัดเวลา: ลดขั้นตอนการทำงาน ลดการเดินทาง
สร้างภาพลักษณ์องค์กร: ทันสมัย มืออาชีพ น่าเชื่อถือ

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การพัฒนาระบบงานราชการแบบดิจิทัล เป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหา เพื่อนำพาประเทศไปสู่ยุคดิจิทัล และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดิทโต้ มุ่งมั่นพัฒนาระบบจัดการเอกสารที่ดีที่สุด ช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่น อบต. อบจ. และเทศบาล ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับประชาชน

☎ 02 517 5555
📱 063 204 0321
✅ Line Official: @dittothailand
https://line.me/R/ti/p/%40dittothailand
💻 Website: https://www.dittothailand.com/

#Ditto #DittoTH #DittoThailand #DittoDMS #DittoECM #DocumentManagementSolution #DMS #eDMS #ECM #OCR #Digitization #Digitalization #DigitalTransformation #DataSecurity #DigitalSolution #DataIntelligence #ดิทโต้ #ระบบจัดเก็บเอกสาร #ระบบจัดการเอกสารสำหรับหน่วยงานระดับท้องถิ่น #ระบบจัดเก็บเอกสารอบตและอบจ

ดูน้อยลง