7 เหตุผล ที่ทำให้การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำคัญต่อหน่วยงานราชการ

  • September 26, 2022

News Description

ความสำคัญของราชการอิเล็กทรอนิกส์

 

เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในด้านการติดต่อสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม และการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีอินเทอร์เน็ต เป็นสื่อกลาง ที่เป็นตัวแปรสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ หลายประเทศจึงจำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และหนึ่งในนั้นก็ คือ ประเทศไทย

 

จะเห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางภาครัฐได้มีความตั้งใจที่จะยกระดับการทำงานให้ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบกระบวนการทำงานที่ใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้น การจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานและการบริการของรัฐ รวมถึงหนังสือราชการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเป็นการปรับปรุงงานสารบรรณของภาครัฐ ตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การสืบค้น การยืม และการทำลายหนังสือราชการ

 

ประโยชน์ของการมี พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน

พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพื่อให้ระบบการบริหารราชการได้พัฒนาภายใต้การมุ่งเน้นถึงความทันสมัย ก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของรัฐบาล

 

 

2. อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

ด้วยรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลหรือเข้ารับบริการจากภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการทางราชการแก่ประชาชน เพื่อให้สามารถติดต่อกับทางราชการได้อย่างง่าย รวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด รวมทั้งเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้บริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เนื่องจากความไม่เท่าเทียมที่พบเจอกันในทุกพื้นที่ ทุกภาคส่วน พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงจะเข้ามามีบทบาทเป็นหลักกฎหมายสำคัญในการขจัดปัญหาความไม่เท่าเทียมให้หมดสิ้นไปได้ เพื่อจุดมุ่งหมาย คือ ต้องการสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยการพัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ในหลากหลายมิติ

 

 

4. อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่รัฐ

จะเห็นว่า การปฏิบัติงานและการบริหารงานในหน่วยงานของภาครัฐ มักจะเกิดปัญหาในหลายจุด ส่งผลให้การทำงานโดยรวมไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ด้วยขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานนั้นมีลักษณะซับซ้อน ทำให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งต่อเอกสารระหว่างหน่วยงาน หรือการรออนุมัติ จนเกิดความล่าช้าที่อาจทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาครัฐ จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ความเสื่อมประสิทธิภาพทั้งระบบได้ ดังนั้น พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล ลดโอกาสเกิดปัญหาเบื้องต้น ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินงานได้อย่างมีระบบระเบียบมากขึ้น ซึ่งง่ายต่อการทำงาน และพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์คือ ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

 

 

5. ช่วยลดต้นทุนกระดาษและวัสดุสิ้นเปลือง

การติดต่อสื่อสารโดยใช้กระดาษยังเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จำเป็น การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร เข้ามาช่วยในการแปรรูปจากเอกสารที่เป็นกระดาษให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยพัฒนารูปแบบในการใช้งาน จัดเก็บ ค้นหา ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งหวังในการลดงบประมาณ – ปริมาณการใช้กระดาษ รวมถึงวัสดุที่ก่อให้เกิดการสิ้นเปลือง เช่น หมึกพิมพ์ แฟ้ม กล่องกระดาษ เป็นต้น

 

 

6. ประหยัดพื้นที่จัดเก็บเอกสาร

การจัดเก็บเอกสารเป็นขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งที่มีส่วนเสริมให้การดำเนินงานราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเอกสารหรือหนังสือราชการมีการจัดทำขึ้นเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งเอกสารเหล่านั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินงานในหลายภาคส่วน จึงจำเป็นต้องมีการจัดเก็บให้เป็นระบบ ระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันตามความต้องการใช้งาน เมื่อทำการแปรรูปเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก็ทำให้ไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายในการจัดเก็บเอกสารอีกต่อไป ทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณในด้านนี้ได้อย่างชัดเจน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

7. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล

การบริหารจัดการข้อมูล เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทุกกิจกรรมในการดำเนินงาน จำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการทั้งสิ้น โดยการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล เป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยเชื่อมต่อให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจตรงกันในด้านข้อมูล ที่สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหารให้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการงานในหน่วยงานนั้น ๆ รวมถึงโครงการต่าง ๆ ทั้งยังสามารถลดความขัดแย้งในการบริหารจัดการองค์การของภาครัฐได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าการมี พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการยกระดับรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชน และการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจาก พ.ร.บ. ฉบับนี้จะเป็นตัวกำหนดให้มีกฎหมายกลางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้การทำงาน การให้บริการของภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล และผลักดันให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการเอกสารได้แบบครบวงจร

 

 

สอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand