สรุปง่าย ๆ Data Management คืออะไร

  • July 26, 2023

News Description

Data Management คือ

 

ในปัจจุบัน Big Data ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก เพราะ Big Data สามารถบ่งบอกได้ถึงสถานการณ์ของทางองค์กร และเรายังสามารถนำข้อมูลไปปรับใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์ได้ จึงทำให้เทรนด์ Big Data เป็นที่นิยมอย่างมาก หลายบริษัทได้มีตำแหน่งเกี่ยวกับ Data ออกมามากมาย รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับ Data เองก็มีมากมายไม่ต่างกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Data Management ที่ได้รับความนิยม และกำลังอยู่ในกระแส วันนี้เราเตรียมข้อมูล Data Management มาให้คุณแล้ว

 

ทำความรู้จัก Data Management คืออะไร?

Data Management หรือที่เรียกกันว่า การจัดการข้อมูล คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในบริษัทหรือองค์กรใด ๆ ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล และการบำรุงรักษารวบรวมข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้ได้ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ การจัดการข้อมูลยังรวมถึงการวางแผนการใช้ข้อมูล ตรวจสอบ ประมวลผลและส่งมอบข้อมูลเพื่อให้บริษัทหรือองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด

 

ขั้นตอนของ Data Management

ขั้นตอน Data Management ประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้ข้อมูลภายในองค์กร โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอน Data Management สามารถสรุปได้ดังนี้

 

1. วางแผนการจัดการข้อมูล (Data Management Planning)

คือ กระบวนการกำหนดแผนและกลยุทธ์ในการจัดการข้อมูลในองค์กร เพื่อให้การใช้งานข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและเต็มประสิทธิภาพในระยะยาว

 

2. เก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลภายใน แบบสำรวจ แหล่งข้อมูลภายนอก และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละครั้ง เราควรตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล เช่น ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ

 

3. จัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูล (Data Storage and Organization)

เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้สามารถเข้าถึงและค้นหาข้อมูลได้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน

 

4. ประมวลผลข้อมูล (Data Processing)

คือ กระบวนการที่นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์และแปลงเป็นข้อมูลที่มีความหมายและรู้เรื่อง โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและข้อสรุปที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ หรือสร้างความรู้ที่มีคุณค่า

 

5. การส่งเสริมการใช้ข้อมูล (Data Utilization)

คือ กระบวนการที่มุ่งเน้นในการนำข้อมูลที่ผ่านการจัดการและประมวลผลไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรหรือผู้ใช้งานเป็นหลัก เพื่อการวิเคราะห์และนำไปปรับใช้

 

6. การปกป้องข้อมูล (Data Protection)

เป็นการให้ความสำคัญและการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต หลีกเลี่ยงการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล ภายใต้การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นหลัก

 

โดยการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของ Data Management จะต้องใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ระบบฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวต่อการใช้งาน

 

รวมข้อดีของการทำ Data Management มีอะไรบ้าง

 

1. เพิ่มความมั่นใจของข้อมูล

ด้วยการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบเรียบร้อย มีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารดำเนินการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนธุรกิจ การตลาด หรือการจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้

 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การจัดการข้อมูลที่มีระบบช่วยลดความซ้ำซ้อน การค้นหาข้อมูลที่รวดเร็ว และการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นลดเวลาในการค้นหาข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลได้อย่างชัดเจน

 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการข้อมูลที่ดีช่วยลดการสูญเสียข้อมูล ด้วยการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และการใช้ทรัพยากรเครื่องมือที่จัดหาได้มาอย่างเหมาะสม เช่น ฐานข้อมูล ระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ หรือบริการคลาวด์ (cloud services)

 

4. เสริมความน่าเชื่อถือและการปกป้องความเป็นส่วนตัว

การจัดการข้อมูลที่มีระบบและมาตรฐานที่ดี ให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ช่วยให้ข้อมูลได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ รวมถึงช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี

 

5. ให้องค์กรพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

การจัดการข้อมูลที่มีการวางแผนและการเสริมสร้างความรู้ ช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาในองค์กรได้ โดยใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด พฤติกรรมลูกค้า หรือความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

 

และนี้คือข้อมูลทั้งหมดของ Data Management ที่เป็นการจัดการข้อมูลภายในองค์กร เพื่อให้การนำข้อมูลในองค์กรไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร ยกระดับขององค์กรอย่างก้าวกระโดด ซึ่งทาง Ditto ได้ให้ความสำคัญเรื่องข้อมูลเช่นกัน จึงได้พัฒนาะระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. ให้ตอบโจทย์ในการจัดระเบียบข้อมูลของหน่วยงานราชการได้แบบครบวงจร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย โดยสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้ความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล

 

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand