พนักงานหน่วยงานรัฐได้ประโยชน์อะไร? จากการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

  • September 2, 2022

News Description

ประโยชน์ของพนักงานหน่วยงานรัฐ

 

ในวันที่ทั้งโลกก้าวเข้าสู่ยุคไร้พรมแดน กว่า 69.5% ของจำนวนประชากรประเทศไทย ล้วนใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งทำงาน ทำธุรกรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้น การปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในส่วนไหนของโลก หรือไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจไหนก็ตาม และแน่นอนว่าหน่วยงานภาครัฐก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน ซึ่งเราจะเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐบางแห่งได้มีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานใหม่ตามร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์กันแล้ว ทำให้ประชาชนอย่างเรา ๆ นั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ

 

แต่หากคุณยังนึกภาพไม่ออกว่าการที่หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานใหม่ตามร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทำให้ประชาชนอย่างเราสะดวกสบายขึ้นในแง่ใดบ้าง เราได้สรุปประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐอย่างง่าย ๆ มาให้แล้วดังนี้

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้จากการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

1. เชื่อมต่องานออนไลน์ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว

ประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ในแง่ที่ 1 คือ ด้านความสะดวกและรวดเร็ว เพราะมีการเชื่อมโยงภารกิจงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน ดังนั้น ประชาชนจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างเบ็ดเสร็จ สะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดเวลา ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากต่าง ๆ ในระหว่างการติดต่อ และที่สำคัญ คือ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนลง เช่น ลดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ตลอดจนช่วยให้ประชาชนได้รับการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการได้อย่างตรงจุดและทันสถานการณ์

 

2. ข้อมูลชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้

ประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ในแง่ที่ 2 คือ ด้านการมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ เพราะประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการเปิดเผยข้อมูล หรือเรียกว่าข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data of Thailand) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย ดังนั้น ประชาชนจึงสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียนการดำเนินงาน แจ้งข้อมูลข่าวสารในภาคประชาชน รวมถึงการนำข้อมูลที่ภาครัฐเผยแพร่นั้นไปพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ ของตนหรือองค์กรของตนได้อีกด้วย

 

และทั้งหมดนี้ ก็คือ ประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ แล้วในมุมของพนักงานหน่วยงานรัฐล่ะ จะได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้บ้าง ขอบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ประชาชนเท่านั้น แต่พนักงานหน่วยงานรัฐก็ได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในมุมของพนักงานหน่วยงานรัฐ มีดังนี้

 

พนักงานหน่วยงานรัฐจะได้ประโยชน์อะไร? จากการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

1. เสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี ก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง

ประโยชน์ที่พนักงานหน่วยงานรัฐจะได้จากการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในแง่ที่ 1 คือ ทักษะและความสามารถทางดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ ทั้งนี้บุคลากรภาครัฐโดยส่วนใหญ่จะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนตามลำดับ สรุปง่าย ๆ ก็คือ พนักงานหน่วยงานรัฐจะได้อัพสกิลการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประสิทธิภาพในการทำงานดียิ่งขึ้น ไวยิ่งขึ้น สะดวกต่อหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนมากยิ่งขึ้น

 

2. ลดขั้นตอนและเสริมความคล่องตัวในการทำงาน

ประโยชน์ที่พนักงานหน่วยงานรัฐจะได้จากการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในแง่ที่ 2 คือ ด้านทรัพยากรและกระบวนการดำเนินงานภาครัฐ การปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความคล่องตัวมากขึ้น สามารถใช้เทคโนโลยีทำงานแทนมนุษย์ได้ โดยเฉพาะงานประจำลักษณะเดิม ๆ ช่วยทำให้ประหยัดงบประมาณและก่อให้เกิดความความคุ้มค่ามากขึ้น รวมถึงช่วยให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุเป้าหมายตามภารกิจงานของตนได้รวดเร็วขึ้น เพราะการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดเวลา ขั้นตอน และรายละเอียดการประสานงานที่เกินความจำเป็นลงได้

ทั้งนี้ จากแง่มุมที่ 2 ในข้างต้นที่เราได้เกริ่นถึงเทคโนโลยีที่ทำงานแทนมนุษย์ได้ จึงพ่วงมาด้วยประโยชน์ที่พนักงานหน่วยงานรัฐจะได้จากการปฏิบัติงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเอง เพราะหากเทคโนโลยีสามารถทำงานแทนมนุษย์ (พนักงานหน่วยงานรัฐ) ได้ มนุษย์หรือพนักงานหน่วยงานรัฐก็จะมีเวลาไปพัฒนาตนเองในด้านอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งก็จะวกกลับมาเป็นผลดีต่อหน่วยงานภาครัฐและประชาชน และนี่คือจุดมุ่งหมาย หรือความสำคัญของพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นมานั่นเอง

 

 

สอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand