ทำความรู้จัก SDG เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมของโลกในอนาคต

  • January 19, 2024

News Description

ทำความรู้จัก SDG เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมของโลกในอนาคต

 

หลายปีที่ผ่านมาทุกคนคงได้ยินและเริ่มคุ้นเคยกับ คำว่า ความยั่งยืน หรือ Sustainable กันมากขึ้น เพราะไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจ ต่างก็เริ่มให้ความสำคัญและพูดถึงความยั่งยืนกันอย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนทั่วโลกให้ความสนใจเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

 

ดังนั้น องค์การสหประชาชาติ จึงจัดทำสิ่งที่เรียกว่า เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDG) เพื่อหวังจะแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ให้หมดไป

 

เพื่อให้คุณรู้จัก SDG คืออะไร? และ 17 เป้าหมายที่ถูกตั้งขึ้นมาจะช่วยเพิ่มความยั่งยืนแก่สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร? วันนี้เราไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับ SDG กันเลย

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ SDG คือ

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ SDG คือ

 

SDG คือ Sustainable Development Goals หรือแปลเป็นไทยได้ว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนและให้เกิดความสมดุล มีด้วยกัน 3 เสาหลัก (Three Pillars of Sustainability) นั่นคือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเป้าหมายของ SDG คือ การขจัดความจนให้หมดไป พร้อมกับการมีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่ไปพร้อมกัน

 

รู้จักกับ 17 เป้าหมายที่จะช่วยเพิ่มความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

 

รู้จักกับ 17 เป้าหมายที่จะช่วยเพิ่มความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

 

อย่างที่ทราบกันว่า SDG คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีทั้งหมด 17 เป้าหมาย วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก 17 เป้าหมายที่จะมาช่วยขจัดความยากจนให้หมดไปพร้อมกับเพิ่มความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของทุกคนมีอะไรบ้าง

 

เป้าหมายที่ 1 ความยากจนต้องหมดไป

เป้าหมายที่สำคัญของ SDG คือ การขจัดความยากจนทุกรูปแบบให้หมดไป เน้นเรื่องสิทธิของการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ บริการพื้นฐานต่าง ๆ และสร้างภูมิต้านทานให้กับกลุ่มคนยากจนและเปราะบาง

 

เป้าหมายที่ 2 ความอดอยากต้องหมดไป

ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยและมีโภชนาการควบคู่กับการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมยั่งยืน ให้รู้จักปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สร้างตลาดสินค้าเกษตรโลกให้มีความเสรีและเป็นธรรม สามารถแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าเทียม

 

เป้าหมายที่ 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ส่งเสริมให้ประชากรทุกช่วงวัยมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

 

เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ

สร้างความเท่าเทียมทางด้านการศึกษาให้ทั่วถึงทุกคน และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ

สร้างความเท่าเทียมทางเพศ ยุติการเลือกปฏิบัติและขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในทุกที่ พร้อมกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

 

เป้าหมายที่ 6 น้ำสะอาดและสุขอนามัย

ทำให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ พร้อมกับการยกระดับคุณภาพน้ำโดยลดมลพิษ ลดสัดส่วนน้ำเสียและเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

 

เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดและราคาถูก

จัดให้มีพลังงานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ซึ่งเป็นพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน มีความเสถียร และราคาย่อมเยา

 

เป้าหมายที่ 8 งานที่ดี เศรษฐกิจที่เติบโต

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง โดยปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มั่นคงสำหรับผู้ที่ทำงานทุกกลุ่ม

 

เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ใช้ทรัพยากรสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของเรา

 

โดย Ditto และบริษัท สยาม ทีชี เทคโนโลยี จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของเป้าหมายนี้จึงได้ทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Green Tech, Climate Tech และคาร์บอนเครดิต เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนของประเทศไทย

 

ปัจจุบัน Ditto ยังคงมุ่งมั่นช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องและร่วมสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

 

เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ

เพื่อลดปัญหาความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ เน้นการเติบโตของกลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุดให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ

 

เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

อีกหนึ่งเป้าหมายของ SDG คือ การทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของประชาชนทุกคนมีความปลอดภัย มีภูมิต้านทาน สามารถจ่ายได้ และเข้าถึงบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมและพื้นที่สีเขียว เป็นต้น

 

เป้าหมายที่ 12 บริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ

เป้าหมายนี้จะพูดถึงการพัฒนาการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยจะลดขยะจากเศษอาหาร (food waste) ลดการปล่อยของเสียและสารเคมีสู่ธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด

 

เป้าหมายที่ 13 แก้ปัญหาโลกร้อน

ดำเนินการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างเร่งด่วน เพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก

 

เป้าหมายที่ 14 ชีวิตในน้ำ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงการลดมลพิษทางทะเลและการยุติการประมงแบบผิดกฎหมาย พร้อมกับการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

 

เป้าหมายที่ 15 ชีวิตบนบก

ดำเนินการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืน ยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่า ยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง รวมถึงการป้องกันการนำเข้าของชนิดพันธุ์ที่รุกราน

 

เป้าหมายที่ 16 สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง

เสริมสร้างสังคมที่สงบสุข ไม่ให้เกิดการแบ่งแยก มีกระบวนการที่ยุติธรรมที่ทุกคนเข้าถึงได้ และสามารถตรวจสอบได้

 

เป้าหมายที่ 17 ร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายสุดท้ายของ SDG คือ การสร้างความร่วมมือและการเป็นพันธมิตรระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระดับโลกให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน

5 มิติ สำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับ SDG

 

จากข้างต้น SDG คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Planet), มิติสังคม (People), มิติเศรษฐกิจ (Prosperity), มิติสันติภาพและสถาบัน (Peace) และมิติหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership)

 

ทั้งหมดนี้ต่างเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทุกคนทั่วโลกควรเรียนรู้และทำความเข้าใจ เพื่อก่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญร่วมกันและแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

 

SDG คือ

 

อย่างไรก็ตาม SDG คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะต้องอาศัยการวางแผนการพัฒนาระดับชาติและประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการยุติความยากจนและสร้างสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

 

ซึ่งเป้าหมายทั้งหมด 17 เป้าหมายจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องโลกจากภาวะโลกร้อนที่กำลังเผชิญอยู่นี้ให้สามารถดำรงอยู่ไปจนถึงคนรุ่นต่อ ๆ ไป

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand