DPO (Data Protection Officer) ผู้ทำหน้าที่ปกป้องข้อมูลองค์กรคือใคร มีความสำคัญอย่างไร

  • July 3, 2024

News Description

DPO คือ

 

ในยุคที่องค์กรต่างใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ หนึ่งในสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่มากับการจัดเก็บข้อมูลคือการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงมีการกำหนดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่รู้จักกันในชื่อกฎหมาย PDPA เพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้บริโภค ซึ่งในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร องค์กรจะทำหน้าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่คอยรวบรวมและดูแลข้อมูลไม่ให้รั่วไหล ฃ

 

ด้วยเหตุนี้ องค์ที่มีการรวบรวมหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ประโยชน์ ควรจะมีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ที่คอยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ “Data Protection Officer” หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “เจ้าหน้าที่ DPO” เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติตาม PDPA ได้อย่างถูกต้อง ในบทความนี้จะมาเจาะลึกว่าเจ้าหน้าที่ DPO คือใคร? ทำไมถึงมีความสำคัญกับองค์กร? และคุณสมบัติใดบ้างที่เจ้าหน้าที่ DPO ควรมี?

 

 

ทำความรู้จัก เจ้าหน้าที่ DPO คือใคร

 

Data Protection Officer หรือ เจ้าหน้าที่ DPO คือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดการ ให้คำปรึกษา และตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดขององค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย PDPA ได้อย่างถูกต้อง

องค์กรต่าง ๆ จึงมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ DPO เพื่อดูแลข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ หรือบางองค์กรอาจจ้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมาย (Outsource) เข้ามาทำงานในส่วนนี้ได้เช่นกัน

 

 

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ DPO มีอะไรบ้าง

 

โดยหน้าที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ DPO มี 3 หัวข้อหลัก คือ

dpo pdpa คือ

 

1. การให้คำแนะนำรายบุคคล หรือ Go-To Person

 

หน้าที่แรกของเจ้าหน้าที่ DPO คือ การให้คำแนะนำรายบุคคล เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานภายใต้กฎหมาย PDPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้บริหาร หน่วยงาน หรือบุคลากรในองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมด

 

 

2. การควบคุมภายในองค์กร หรือ Internal Control

 

หน้าที่ถัดไปของเจ้าหน้าที่ DPO คือ การควบคุมภายในองค์กร เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดให้องค์กรเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ดูแลและประมวลผลข้อมูล เจ้าหน้าที่ DPO จึงมีหน้าที่สร้างความเข้าใจ และเป็นผู้ที่ติดต่อประสานกับงานแผนกต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลของแต่ละแผนกว่ามีความต้องถูกต้องกฎหมาย PDPA หรือไม่

 

 

3. การประสานงานภายนอกองค์กร หรือ External Communication

 

และอีกหนึ่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ DPO คือ การประสานงานภายนอกองค์กร เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เจ้าหน้าที่ DPO จะเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าของข้อมูล รวมถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรายงานในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูล (Data Breach) หรือคำร้องเรียนเกิดขึ้นในองค์กรด้วย

 

 

คุณสมบัติของ เจ้าหน้าที่ DPO

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (dpo)

 

อย่างที่เราทราบกันว่า DPO คือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ช่วยจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติภายใต้กฎหมาย PDPA ดังนั้น เจ้าหน้าที่ DPO จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

  • เจ้าหน้าที่ DPO ต้องเป็นหนึ่งในทีมผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) รวมถึงบุคลากรภายในองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  • เจ้าหน้าที่ DPO ต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่น ๆ เพื่อใช้ในการควบคุม จัดเก็บ ประมวลผล และกำหนดแนวทางในการปกป้องข้อมูลให้มีความปลอดภัย
  • เจ้าหน้าที่ DPO ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมหรือผ่านการทดสอบจากหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีก่อนหรือในขณะที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่มีศักยภาพที่พร้อมทำงานกับข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน
  • เจ้าหน้าที่ DPO ต้องเรียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างด้าน IT และโครงสร้างด้านเทคนิคอื่น ๆ ขององค์กร เพื่อให้การทำงานระหว่างแผนกมีความราบรื่น
  • เจ้าหน้าที่ DPO ต้องมีทักษะในการประสานงานที่ดี เพราะต้องเป็นผู้ควบคุมข้อมูลภายในองค์กรและประสานงานกับหน่วยงานนอกองค์กร
  • เจ้าหน้าที่ DPO ต้องมีทักษะในการจัดการและดูแลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงดำเนินงานตามกฎหมายและข้อบังคับได้อย่างถูกต้อง
  • เจ้าหน้าที่ DPO ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีตำแหน่งเดิมเกี่ยวข้องกับจัดเก็บ การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเรียกง่าย ๆ ว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในตำแหน่งงานเดิม

 

 

ความสำคัญของเจ้าหน้าที่ DPO

 

อ่านกันมาถึงตรงนี้ทุกคนคงทราบกันแล้วว่าเจ้าหน้าที่ DPO คือใคร ต้องมีหน้าที่และคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกัน

 

ซึ่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ DPO คือ ผู้ที่ตรวจสอบการทำงานภายในองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวม การนำไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยองค์กรควรพิจารณาถึง จำนวนเจ้าของข้อมูล, ขนาดข้อมูล, ระยะเวลาที่เก็บข้อมูล, คลังข้อมูล และอื่น ๆ ก่อนที่จะหาบุคลากรมารับผิดชอบในส่วนนี้

 

สำหรับองค์กรหรือธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก การแต่งตั้งหรือจ้างเจ้าหน้าที่ DPO จะช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA กฎหมายอื่น ๆ ได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังช่วยปกป้องข้อมูลของผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ขัดต่อข้อกฎหมาย แต่สำหรับองค์กรหรือธุรกิจที่มีขนาดเล็ก ไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลมากนัก ผู้บริหารสามารถพิจารณาการจ้างเจ้าหน้าที่ DPO ได้ตามความเหมาะสม

 

 

เริ่มปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรได้แล้ววันนี้

 

หลายองค์กรทั้งเอกชนและหน่วยงานรัฐ เริ่มหันมาให้ความสนใจกับ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กันมากขึ้น รวมถึงระบบ DMS และระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. ของดิทโต้ (Ditto) ก็มุ่งเน้นถึงความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทุกคน เราจึงพัฒนาระบบอยู่เสมอ เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐานสากล ป้องกันข้อมูลรั่วไหล ช่วยปรับให้ทุกการดำเนินงานด้านเอกสารของคุณสะดวก รวดเร็ว รัดกุม และเป็นที่ไว้วางใจจากประชาชนได้

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลระบบจัดการเอกสาร เพิ่มเติม

📞 02-517-555

📱063 204 0321

Line ID: @dittothailand