fbpx

การกำกับดูแลกิจการ

เอกสาร ดาวน์โหลด
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการเป็นการล่วงหน้า
2. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การห้ามคณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเครือฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงบการเงิน ฯลฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณเอสซีจี
ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเอสซีจี
นโยบายการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
นโยบายและแนวปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
นโยบายกำหนดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
นโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถไปดำรงตำแหน่งได้
นโยบายการกำหนดสัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท