fbpx

การกำกับดูแลกิจการ

เอกสาร ดาวน์โหลด
1. จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
2. หลักกำกับดูแลกิจการ
3. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น
5.  การรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิด หรือ ข้อร้องเรียน
6. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม