fbpx

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการให้บริการระบบจัดการเอกสารแบบครบวงจร สู่วิวัฒนาการ
To be the leader in document management service that shifts into digital transformation

พันธกิจ

1. ลูกค้า (Customers)
ได้รับการบริการอย่างดีจนเกิดความพึงพอใจสูงสุดด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานเป็นเลิศ
2. พันธมิตรธุรกิจ (Business Partners)
ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อตรงและเป็นธรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
3. ผู้ถือหุ้น (Shareholders)
ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นที่น่าพึงพอใจ มุ่งขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
4. พนักงาน (Employees)
สร้างความสุขในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน และมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถการทำงานอย่างมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง