การพัฒนาที่ยั่งยืน

เจตนารมณ์ด้านความยั่งยืนของ DITTO

ดิทโต้ เราไม่เน้นเพียงแค่นวัตกรรมในด้านพลังงานสะอาด
แต่เราให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์โลกและสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ดิทโต้ เราไม่เน้นเพียงแค่นวัตกรรมในด้านพลังงานสะอาด
แต่เราให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์โลก
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

เจตนารมณ์ด้านความยั่งยืนของ DITTO

การบริหารความยั่งยืนองค์กร

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

           ดิทโต้ เราให้บริการด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจรที่ใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยให้บริการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ลดการใช้กระดาษและพลังงาน รวมถึงความปลอดภัยข้อมูลตามมาตรฐานสากล เรายังเน้นการใช้เทคโนโลยีในการจัดการธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโลกและชุมชน และให้บริการที่มีคุณภาพสูงต่อลูกค้าทุกคนในทุกธุรกิจ

มุ่งมั่นในการดูแลและสร้างชุมชนที่ยั่งยืน
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

RELATED POLICIES AND ESG DISCLOSURES