การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

แนวทางบริหารจัดการ

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักการกำกับดูแลที่ดี มุ่งเน้นการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทฯ ดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของทางบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการผลกระทบการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม, สังคม, อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ส่งเสริมนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นการสนับสนุนหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมั่นคงเพื่อสร้างความเติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน

จรรยาบรรณคู่ค้าและการทำงานคู่ค้า

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติตามบรรษัทภิบาล สิทธิมนุยชน สังคมและสิ่งแวดล้อม มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้กำหนดและจัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ มุ่งหวังที่จะให้คู่ค้าของบริษัทฯ ปฎิบัติและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม

การวิเคราะห์คู่ค้ารายสำคัญ

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานร่วมกับคู่ค้าที่มีความสำคัญ โดยในปี 2566 นี้ ทางบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดลำดับกลุ่มคู่ค้าที่มีความสำคัญต่อบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา เป็น 2 ประเภทดังนี้

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2566

การสนับสนุนเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย” (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีการกำกับดูแลกิจการให้มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดหลักคุณธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญอย่างที่สุดกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญให้คู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) พร้อมทั้งเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

การประเมินด้านความยั่งยืนและการดำเนินการของคู่ค้า

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้า ทำการประเมินความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของคู่ค้าที่มีความสำคัญ ด้วยการ ตอบแบบสอบถาม ตรวจประเมินคู่ค้า ESG (Self-Assessment Questionnaire) เพื่อเข้าสู่กระบวนการด้านบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้ประเด็นด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมีการประเมินตามลำดับความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนด มีแนวทางจัดการคู่ค้าแต่ละรายตามระดับความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ตามแนวปฏิบัติ

ผลประเมินความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ของคู่ค้าโดยภาพรวม

จากผลคะแนนรวมประเด็นความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาลเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG พบว่าคู่ค้ารายสำคัญของบริษัทฯ มีการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ดี

 • มีความเสี่ยงน้อยมาก (ระดับA) จำนวน 20 ราย
 • มีความเสี่ยงน้อย (ระดับB) จำนวน 4 ราย

เมื่อแบ่งเป็นความเสี่ยงในแต่ละด้าน มีผลการประเมินความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปโดยมีดังนี้

– ผลการประเมินความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

 • ระดับ A ความเสี่ยงน้อยมาก จำนวน 19 ราย
 • ระดับ B ความเสี่ยงน้อย จำนวน 5 ราย

– ผลการประเมินความเสี่ยงด้านสังคม

 • ระดับ A ความเสี่ยงน้อยมาก จำนวน 19 ราย
 • ระดับ B ความเสี่ยงน้อย จำนวน 4 ราย
 • ระดับ C ความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 1ราย

– ผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

 • ระดับ A ความเสี่ยงน้อยมาก จำนวน 15 ราย
 • ระดับ B ความเสี่ยงน้อย จำนวน 4 ราย
 • ระดับ C ความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 2 ราย
 • ระดับ D ความเสี่ยงสูง จำนวน 3 ราย

บริษัทฯ มีข้อเสนอแนะ/มาตรการแก้ไข เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของคู่ค้าในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละประเด็นดังนี้

การคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่
(New Approved Vendor)

     ในการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงระบบถึงการบริหารจัดการคู่ค้ารายใหม่ที่ยั่งยืน เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการลดความเสี่ยงในระยะยาว โดยการขึ้นทะเบียนคู่ค้ารายใหม่นอกจากจะทำการกรอกแบบฟอร์มมาตรฐานขึ้นทะเบียนคู่ค้าของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้นำเกณฑ์ด้าน ESG (Self-Assessment Questionnaire) ให้ทางคู่ค้าได้ประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสินค้า และบริการจากคู่ค้าทุกราย เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าจะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีจริยธ รรม

ปี 2566 ได้มีการคัดเลือกคู่ค้ารายสำคัญรายใหม่ที่ได้รับการประเมิน ESG
(Self-Assessment Questionnaire) มีจำนวน 7 ราย

     การประเมิน ESG (Self-Assessment Questionnaire) สำหรับคู่ค้ารายใหม่ ตามแนวปฏิบัติการบริหารจัดหารห่วงโซ่อุปทานจะเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปี 2567 เป็นต้นไป โดยคู่ค้ารายใหม่จะต้องผ่านการประเมินทุกราย รวมถึงรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า Ditto ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการตรวจประเมินคู่ค้าในสถานที่ปฏิบัติงาน (On-site ESG Audit) ในรอบปี

     บริษัทฯ ได้มีการจัดทำเกณฑ์การตรวจประเมินคู่ค้าในสถานที่ปฏิบัติงาน ตามแนวปฏิบัติการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งในปี 2566 เป็นปีแรกในการจัดทำเกณฑ์การตรวจประเมิน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การตรวจประเมินคู่ค้าในสถานที่ปฏิบัติงาน ดังนั้นในปี 2566 จึงยังมิได้มีการประเมินคู่ค้าในสถานที่ปฏิบัติงาน

นโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term)

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่นในการปฎิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเชื่อมั้นต่อเจ้าหนี้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ได้กำหนดระยะเวลาชำระเงินให้แก่คู่ค้าอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสภาพคล่องและการบริหารจัดการวงจรเงินสดเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายเพื่อกำหนดระยะเวลา Credit Term ภายใน 7-60 วัน ข้อมูลระยะเวลาการให้ Credit Term ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้

จากตารางสรุปข้างต้น Credit Term 30วัน มีระยะเวลาชำระที่เกินกำหนด 9 วัน เนื่องจากทางคู่ค้ามีการวางบิลที่เกินระยะเวลาที่ไม่เป็นไปตามกำหนด ซึ่งบริษัทฯ มีกำหนดระยะเวลาวางบิล นัดรับเช็คและโอนเงิน ประจำปี2566 โดยประกาศให้ทราบ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ทำให้ระยะเวลาที่ได้รับชำระเงินเกินกว่าที่กำหนดไว้

นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

 • นโยบาย และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน