สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

สิทธิมนุษยชน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับความยั่งยืน จึงตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกระบวนการของธุรกิจ บริษัทได้กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติขององค์กร ด้านสิทธิมนุษยชน ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และไม่เลือกปฎิบัติในทุกรูปแบบ

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทได้กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยอ้างอิงกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ (Protect) การเคารพสิทธิ (Respect) และการเยียวยา (Remedy) เพื่อใช้เป็นแนวทางและกรอบการดำเนินงาน โดยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินงานของธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการจัดการ ป้องกันและเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนเพราะถือว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มีเงื่อนไขใดที่จะทำให้บริษัทจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน บริษัทมีระบบการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ