ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Digital Workflow อ่านต่อ

เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วย Digital Workflow ทำอย่างไรบ้าง หาคำตอบได้ที่นี่

July 16, 2024

  ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในแนวทางที่องค์กรหลายแห่งให้ความสำคัญคือการนำระบบบริหารงานอย่าง “Digital Workflow” เข้ามาปรับใช้ในองค์กร     Digital Workflow คืออะไร   Digital Workflow หรือ กระบวนการทำงานทางธุรกิจ คือ ระบบที่ช่วยบริหารจัดการกระบวนการทำงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งเป็นหนึ่งในฟังก์ชันของระบบจัดการเอกสาร Document & Data Management Solutions หรือที่เรียกกันว่าระบบ DMS โดยกำหนดขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลาดำเนินการ และผู้ที่รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน ระบบนี้ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดโอกาสเกิดความผิดพลาด     แนวทางการทำธุรกิจด้วย Digital Workflow   โดยการนำ Digital Workflow มาปรับใช้กับองค์กร มีแนวทางสำคัญอยู่ 3 ประการ ดังนี้ 1. กำหนดเป้าหมายธุรกิจ การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นสิ่งแรกที่องค์กรควรให้ความสำคัญ เพราะการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสู่ระบบ Digital Workflow องค์กรจะต้องมีเป้าหมายในการทำธุรกิจว่าทำเพื่ออะไร มีแผนการอย่างไร ต้องใช้กระบวนการอะไร ภายใต้กรอบระยะเวลาเท่าไร... read more

CSR คือ อ่านต่อ

CSR คืออะไร ทำไมจึงเป็นกิจกรรมที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้าม

July 16, 2024

  เคยสังเกตกันไหมว่า ธุรกิจในยุคปัจจุบันมักเริ่มมีส่วนในการผลักดันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ก้าวไกลมากขึ้น แต่กลับส่งผลกระทบด้านลบให้โลกของเรามากขึ้นเช่นกัน ไม่ว่าจะมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และมลพิษทางดิน ต่างส่งผลโดยตรงกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลก ทำให้องค์กรชั้นนำเริ่มหันมาคำนึงถึง “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร” หรือที่เรียกกันว่า “CSR”   ซึ่งการทำกิจกรรม CSR คือหนึ่งในแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่องค์กรสามารถทำได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโลกให้น่าอยู่มากขึ้น แก้ปัญหาโลกร้อน และลดการปล่อยมลพิษต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ การทำ CSR ยังเป็นการแสดงความเคารพต่อสังคม และเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจได้อีกด้วย     ทำความรู้จัก CSR คืออะไร   กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือที่เรียกกันว่า CSR คือ แนวคิดในการดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรไม่ได้มุ่งหวังแต่ในเรื่องของผลกำไรเท่านั้น แต่ยังมีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม และคืนกำไรเพื่อสร้างความสุขให้กับสังคมอีกด้วย สำหรับองค์กรที่อยากเริ่มนำแนวคิด CSR มาใช้ การสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ความเป็นธรรม และการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ก็ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่องค์กรสามารถเริ่มต้นทำได้... read more

วัฒนธรรมองค์กร คือ อ่านต่อ

ทำความเข้าใจประเภทของขยะ และการคัดแยกอย่างถูกวิธี ลดการเกิดมลพิษ ลดปัญหาขยะล้นโลก

July 4, 2024

  เคยคิดกันเล่น ๆ ไหมว่า หลังจากที่เราทิ้งขะลงไปในถังแล้ว ขยะพวกนั้นจะไปไหนต่อ? และจะส่งผลอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อม? หากขยะหลายประเภทผสมปะปนทับถมกันโดยไม่มีการแยกขยะ ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าขยะมักจะมาคู่กับความสกปรก หากขยะเหล่านั้นทับถมกันเป็นระยะเวลานาน โดยไม่ถูกแยกประเภทตั้งแต่แรก อาจกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรีย ที่ส่งผลต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศน์อย่างคาดไม่ถึง ในฐานะที่เราทุกคนเป็นผู้สร้างขยะเหล่านั้น เราควรช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นด้วยการ “การแยกขยะ” ให้ถูกประเภทก่อนนำไปทิ้ง เพื่อปลูกฝึกจิตสำนึกในการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการเกิดมลพิษ ลดปัญหาขยะล้นโลก และรักษาโลกได้อย่างยั่งยืน     ขยะมีกี่ประเภท ก่อนจะทำการแยกขยะอย่างถูกวิธี เรามาทำความรู้จักขยะแต่ประเภทกันก่อน   1. ขยะอินทรีย์   ขยะอินทรีย์ หรือ ขยะย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษผัก เศษอาหาร ใบไม้ เปลือกผลไม้ และเศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น โดยขยะเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้วยการทำปุ๋ยหมักได้ ยกเว้นซากพืช ผลไม้ และเนื้อสัวต์ ที่มาจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ จึงควรทำการแยกขยะประเภทนี้ให้ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย     2. ขยะทั่วไป   แล้วขยะทั่วไปมีอะไรบ้าง? ขยะทั่วไป หรือ ขยะมูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นที่ไม่สามารถย่อยสลายได้แบบขยะอินทรีย์ ไม่มีความอันตราย แต่ก็ไม่คุ้มค่าที่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์แบบขยะรีไซเคิล จึงต้องทำการแยกขยะประเภทนี้ออกมาจากขยะอื่น... read more

วัฒนธรรมองค์กร คือ อ่านต่อ

วัฒนธรรมองค์กร Company Culture คืออะไร ทำไมถึงสำคัญทั้งต่อตัวองค์กรและพนักงาน

July 4, 2024

  ในยุคที่การทำธุรกิจเปรียบเสมือนสนามแข่งที่ทุกองค์กรต่างมีจุดหมายเดียวกันคือเส้นชัย การมีพนักงานที่เก่งและมีความสามารถจึงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวได้เร็วกว่าคู่แข่ง แต่การเสนอเงินเดือนหรือตำแหน่งงานจึงไม่มากพอที่จะมัดใจให้คนเก่งมาอยู่ในองค์กรของคุณได้อีกต่อไป เพราะการแข่งขันมักมาพร้อมกับความกดดัน หากองค์กรของคุณยังไม่ให้ความสำคัญกับ “Company Culture” หรือ “วัฒนธรรมองค์กร” มากพอ ก็อาจทำให้ต้องเสียพนักงานดี ๆ ไป ดังนั้น ผู้บริหารและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องควรสร้างวัฒนธรรมที่ดีและมอบสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรให้แก่พนักงาน เพื่อรักษาสภาพจิตใจและช่วยให้พวกเขามองเห็นลู่ทางการเติบโตในอนาคตได้ บทความนี้จะพาคุณมาทำความรู้จักว่า วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร? ปัจจัยที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร และแนะนำแนวทางสำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อให้คุณนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง     วัฒนธรรมองค์กร คืออะไร Company Culture หรือ วัฒนธรรมองค์กร คือ การมีปฏิสัมพันธ์ การเรียนรู้ซึ่งกันและกันของคนในองค์กร ที่หล่อหลอมให้เกิดแนวทางปฏิบัติหรือธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับองค์กรนั้น โดยองค์กรส่วนใหญ่ต่างมีเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อให้องค์กรมีความกลมเกลียว และนำไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน     ปัจจัยที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร   โดยปัจจัยที่ก่อให้ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร มีดังต่อไปนี้   วิสัยทัศน์ - Vision ปัจจัยแรกที่มีผลต่อวัฒนธรรมองค์กร คือ วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป็นจุดประสงค์ในการก่อตั้งองค์กร เพื่อบอกให้คนอื่น ๆ ได้รับรู้และเข้าใจถึงเป้าหมาย ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ก่อให้เกิดปัจจัยอื่น ๆ ตามมา   ค่านิยม - Values ปัจจัยที่ 2 ที่มีผลต่อวัฒนธรรมองค์กร... read more

DPO คือ อ่านต่อ

DPO (Data Protection Officer) ผู้ทำหน้าที่ปกป้องข้อมูลองค์กรคือใคร มีความสำคัญอย่างไร

July 3, 2024

  ในยุคที่องค์กรต่างใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ หนึ่งในสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่มากับการจัดเก็บข้อมูลคือการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงมีการกำหนดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่รู้จักกันในชื่อกฎหมาย PDPA เพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้บริโภค ซึ่งในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร องค์กรจะทำหน้าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่คอยรวบรวมและดูแลข้อมูลไม่ให้รั่วไหล ฃ   ด้วยเหตุนี้ องค์ที่มีการรวบรวมหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ประโยชน์ ควรจะมีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ที่คอยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ “Data Protection Officer” หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “เจ้าหน้าที่ DPO” เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติตาม PDPA ได้อย่างถูกต้อง ในบทความนี้จะมาเจาะลึกว่าเจ้าหน้าที่ DPO คือใคร? ทำไมถึงมีความสำคัญกับองค์กร? และคุณสมบัติใดบ้างที่เจ้าหน้าที่ DPO ควรมี?     ทำความรู้จัก เจ้าหน้าที่ DPO คือใคร   Data Protection Officer หรือ เจ้าหน้าที่ DPO คือ “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดการ ให้คำปรึกษา และตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดขององค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย PDPA ได้อย่างถูกต้อง องค์กรต่าง ๆ... read more

Data Collection คือ อ่านต่อ

Data Collection มีประโยชน์อย่างไรต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล

July 3, 2024

  ในยุค Data-Driven ที่มีการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้นทุกวัน การจัดเก็บข้อมูล หรือ Data Collection กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และนำข้อมูลเหล่านั้นมาต่อยอดในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ออกแบบสินค้าและบริการให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายไปสู่ตลาดใหม่ ๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง บทความนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าประโยชน์ของ Data Collection มีอะไรบ้าง? แล้วตอบโจทย์การทำธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างไร? เรามีคำตอบ     Data Collection คืออะไร   ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจว่าประโยชน์ของ Data Collection มีอะไรบ้าง เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า Data Collection คืออะไร การจัดเก็บข้อมูล หรือ Data Collection คือ กระบวนการที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่องค์กรให้ความสนใจมาจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ (Data Analytics) และนำข้อมูลเชิงลึก (Insight) ที่ได้มาตัดสินใจอย่างเหมาะสม ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจาก Data Collection มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทคือ ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)... read more

อ่านต่อ

International Plastic Bag Free Day

July 3, 2024

ทุกวันที่ 3 กรกฎาคม ของทุกปี ถูกจัดให้เป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากล International Plastic Bag Free Dayเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงวิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีตัวแปรสำคัญคือ พฤติกรรมการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง จนส่งผลให้เกิดมลภาวะและทำลายคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกดิทโต้ ขอชวนให้ทุกคนร่วมกัน “ลด” การรับถุงพลาสติก การใช้ถุงพลาสติกโดยไม่จำเป็น และ "ละ" ใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง แล้วเปลี่ยนเป็นการใช้ซ้ำ หรือทางแก้ที่ดีที่สุดคือ การนำถุงผ้าหรือกระเป๋า มาใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็น 1 กำลังสำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม #Ditto #DittoTH #DittoThailand #GreenTech #ClimateTechnology #NetZero #ClimateChange #InternationalPlasticBagFree read more

ระบบจัดการเอกสารสำหรับหน่วยงานระดับท้องถิ่น อ่านต่อ

ระบบจัดการเอกสารสำหรับหน่วยงานระดับท้องถิ่น

June 20, 2024

                                             ระบบจัดการเอกสารสำหรับหน่วยงานระดับท้องถิ่น                                           อบจ. อบต. และเทศบาล   ในอดีต ระบบงานราชการไทยมักเผชิญกับปัญหาหลายประการ หนึ่งในนั้นคือความล่าช้าในการดำเนินงาน  ขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน ประชาชนต้องเสียเวลารอคอยนาน... read more

อ่านต่อ

Ditto Classic 2024 SUPER 6 MATCH PLAY

June 17, 2024

Ditto Classic 2024 SUPER 6 MATCH PLAY ขอแสดงความยินดีกับ น้องอิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล และน้องเขมมินทรา งามเหลาที่คว้าสิทธิ์เป็นตัวแทน 2 คนสุดท้ายไปแข่งขันรายการ Yonex Junior Golf Championship 2024 ที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงน้อง ๆ แชมป์กอล์ฟเยาวชนรุ่น Super GENZ และ Junior GENZที่คว้าแชมป์รอบ Super 6 Match Play และรอบ Stroke Play จากรายการ Ditto Classic 2024ณ Treasure Hill Golf Club จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา   โดยมี... read more

อ่านต่อ

June 5, 2024

ทุกวันที่ 5 มิถุนายน ถือเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กำหนดขึ้น เพื่อเน้นย้ำถึงวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเกณฑ์น่าเป็นห่วง พร้อมมุ่งหวังให้เกิดความตระหนักและร่วมมือกันแก้ไขปัญหานั้นโดยในปีนี้ได้ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพ มีประเด็นหลักในการรณรงค์ คือ Land Restoration, Desertification and Drought Resilience ภายใต้แนวคิด Our land. Our future. We are #GenerationRestoration. “พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง” มุ่งเน้นในเรื่องการฟื้นฟูที่ดินที่เสื่อมโทรม และการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาสำคัญตามที่ได้มีการประชุมและวิเคราะห์สถานการณ์โลกในอนาคต ที่นับเป็นปัญหาอันดับ 1 ของหลายประเทศคือ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทุกวันนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นปัญหาระดับโลกที่อยู่เหนือการควบคุม ส่งผลให้เกิดความเสียหายขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ยกตัวอย่างเช่น น้ำท่วมในพื้นที่ที่ไม่เคยท่วม ฝนไม่ตกตามฤดูกาล น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้น อากาศร้อนและแห้งแล้งทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องดิทโต้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิกฤติการณ์ Climate... read more

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี โปรเปียโน อาภิชญา ยุบล สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ในการแข่งขัน U.S. Women Open 2024

June 3, 2024

ดิทโต้ ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักกีฬาทีมบางจาก นำโดย โปรเปียโน อาภิชญา ยุบล และโปรแจน วิชาณี มีชัย ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขัน U.S. Women Open 2024 และที่สำคัญ โปรเปียโน สามารถคว้าอันดับ 5 U.S. Women Open 2024 มาได้ นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่่ ดิทโต้ ได้ร่วมเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนกับบริษัท ไธรฟ์ เอเจนซี่ และ เน็ตเบย์ ในการพัฒนานักกีฬาให้เติบโต มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่เป้าหมายที่วางไว้ อย่างต่อเนื่อง #uswomensopen2024 #LPGA2024 #Dittothailand #theGenZ read more