Growth Mindset และ Fixed Mindset แนวคิดเพื่อการเติบโตขององค์กร

  • February 23, 2024

News Description

Growth Mindset และ Fixed Mindset แนวคิดเพื่อการเติบโตขององค์กร

 

Growth Mindset คือ ความคิดที่เชื่อว่าความสามารถและความเก่งของเราสามารถที่จะพัฒนาได้โดยการใฝ่เรียนรู้และสั่งสมจากประสบการณ์การทำงาน เรียกได้ว่า Growth Mindset เป็นกุญแจสำคัญสู่ความก้าวหน้าในการทำงานของบุคคล และยังเป็นแนวคิดที่จะทำให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดด

 

ในทางกลับกัน Fixed Mindset เป็นกรอบความคิดแบบตายตัวที่เชื่อว่าความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ผู้ที่ทำงานได้ไม่ดี จะไม่มีวันทำได้ดีกว่านี้ องค์กรที่มีความคิดลักษณะนี้มักมองหาคนที่มีความสามารถโดยธรรมชาติเป็นทุนเดิมแทนที่จะหาวิธีพัฒนาความสามารถของคุณในองค์กร ไม่ให้คุณค่ากับพนักงานที่แสดงศักยภาพผ่านความพยายามและการทำงานหนัก

 

สุดท้ายแล้ว ซึ่งแนวความคิดแบบ Fixed Mindset นี้เองที่อาจส่งผลให้การเติบโตขององค์กรหยุดชะงักลง ดังนั้นองค์กรควรที่จะปลูกฝังและฝึกอบรมให้พนักงานในองค์กรมีแนวความคิดแบบ Growth Mindset สามารถที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายและตอบสนองเป้าหมายใหม่ ๆ ขององค์กรได้

 

แนวคิด Growth Mindset คืออะไร

 

แนวคิด Growth Mindset คืออะไร

 

กรอบความคิดแบบ Growth Mindset ของพนักงานในองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและเติบโตขององค์กร พนักงานที่มี Growth Mindset คือ คนที่ความพร้อมจะปรับตัว เรียนรู้แก้ไขปัญหารับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างไม่ย่อท้อ

 

องค์กรควรปลูกฝังให้พนักงานมีความกล้าที่จะพัฒนาตนเองผ่านการฝึกอบรมและมอบหมายงานที่มีความท้าทาย เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และฝึกฝน ได้ออกจากพื้นที่ Comfort Zone เดิมที่ปิดกั้นการพัฒนา รวมถึงได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากประสบการณ์ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน

 

ขณะเดียวกันนั้นองค์กรควรที่จะจัดหาเทคโนโลยีที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของพนักงานให้สะดวกราบรื่น ยกตัวอย่างเช่น การนำระบบสแกนและจัดการเอกสารแบบดิจิตัล มาใช้ในองค์กรเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารลง สร้าง Workflow ใหม่ ให้ครอบคลุมในทุกขั้นตอนให้เหมาะกับรูปแบบการทำงาน ส่งผลให้พนักงานสามารถจัดสรรเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลากับงานเอกสารที่มีความละเอียดและใช้เวลานาน

 

ข้อดีของแนวคิด Growth Mindset

 

ข้อดีของแนวคิด Growth Mindset

 

ลองมาดูว่าเหตุใดองค์กรจึงควรให้ความสำคัญกับการปลูกฝังและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความคิดแบบ Growth Mindset

 

  • เรียนรู้จากความผิดพลาด พนักงานที่มี Growth Mindset ไม่เพียงแต่จะชอบพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แต่ยังสามารถที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตโดยไม่มองว่าสิ่งนั้นเป็นข้อผิดพลาด แต่จะมองว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญและนำมาปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้

 

  • ความคิดเป็นบวก ทัศนคติเชิงบวกและ Growth Mindset คือของคู่กัน ผู้ที่มี Growth Mindset มักมองสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเป็นโอกาส พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายแทนที่จะกลัวการเผชิญหน้ากับปัญหา

 

  • เชื่อมั่นในตนเอง การมีความคิดแบบ Fixed Mindset อาจส่งผลต่อความภาคภูมิใจในตนเองเพราะเชื่อว่าเรามีข้อจำกัดในการพัฒนาตนเอง แต่ Growth Mindset จะมองตนเองในแบบเปิดกว้างและพร้อมเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ

 

  • สุขภาพจิตแข็งแรง พนักงานที่มีความคิดแบบ Fixed Mindset มีแนวโน้มที่จะรู้สึกไม่ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง แต่คนที่มีความคิดแบบ Growth Mindset จะมีความสามารถที่จะป้องกันความวิตกกังวล ความเครียด และภาวะซึมเศร้าได้ดีกว่า

 

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อดีเพียงส่วนหนึ่งของความคิดแบบ Growth Mindset เท่านั้น ในแง่ของประโยชน์ต่อองค์กร พนักงานที่มี Growth Mindset มักจะเป็นคนที่ชอบมองหาวิธีการทำงานใหม่ ๆ ที่ประหยัดเวลาและยังสามารถรักษาคุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตรฐานได้

 

Fixed Mindset คืออะไร แตกต่างจาก Growth Mindset อย่างไร

 

Fixed Mindset คืออะไร แตกต่างจาก Growth Mindset อย่างไร

 

Fixed Mindset เป็นแนวคิดแบบขั้วตรงข้ามกันของ Growth Mindset เพราะคนที่มีความคิดแบบ Fixed Mindset มักจะเชื่อว่าความรู้ความสามารถของคนเราเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด หรือ เรียกได้ว่าเป็น “พรสวรรค์” ส่วนบุคคลนั่นเอง หากไม่ได้เกิดมาเป็นคนที่ฉลาดหัวไวเป็นทุนเดิมก็เป็นเรื่องยากที่จะสามารถเป็นคนเก่ง

 

โดยส่วนมากคนที่มี Fixed Mindset มักจะกลัวการเรียนรู้ ไม่มีความมั่นใจในตนเอง และกลัวการเผชิญหน้ากับปัญหาอยู่เสมอ เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าความรู้ความสามารถของตนเองมีอยู่อย่างจำกัด การเรียนรู้สิ่งใหม่และพบเจอปัญหาเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อความสามารถของตนเอง ดังนั้นคนมี Fixed Mindset จึงหลีกเลี่ยงที่จะก้าวออกจากจุดที่ตนเองรู้สึกมั่นคง

 

ขณะที่กลุ่มคนที่มีความคิดแบบ Growth Mindset มีลักษณะทางความคิดที่ตรงข้ามกับกลุ่ม Fixed Mindset ทุกประการ โดยกลุ่มนี้มักที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ พร้อมที่จะเรียนรู้และเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างไม่เกรงกลัว เพราะมองว่าความรู้ความสามารถเป็นสิ่งที่พัฒนาได้จากการศึกษาและประสบการณ์ ซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติที่องค์กรควรปลูกฝังและอบรมให้พนักงานบริษัทมีเหมือนกัน

 

เพราะฉะนั้น จึงสามารถสรุปความแตกต่างระหว่าง Fixed Mindset และ Growth Mindset ได้ ดังนี้

 

  • Fixed Mindset คือ ทัศนคติทีเชื่อว่า ตัวเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ยึดติดอยู่ในกรอบเดิมๆ

 

  • Growth Mindset คือ แนวคิดที่พร้อมจะเติบโตก้าวหน้า เปิดรับโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ

 

เทคนิคการสร้างแนวคิด Growth Mindset ในองค์กร

 

เทคนิคการสร้างแนวคิด Growth Mindset ในองค์กร

 

พนักงานในองค์กรสามารถมี Growth Mindset ได้ด้วยการสนับสนุนขององค์กร โดยบริษัทจะต้องมีนโยบายที่เอื้ออำนวยให้เกิดการพัฒนาตนเองของพนักงาน อาจจะออกมาในรูปแบบของการฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นการอบรมโดยบริษัท หัวหน้าทีม หรือสนับสนุนคอร์สเรียนเสริมความรู้ให้กับพนักงาน

 

นอกจากนี้ องค์กรยังสามารถที่จะฝึกให้พนักงานมี Growth Mindset ได้โดยการสร้างแรงจูงใจ อาทิ การให้เงิน Incentive เมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มอบรางวัลให้กับพนักงานที่สามารถมีความตั้งใจและอุทิศตนในการทำงาน เป็นต้น

 

แนวคิดแบบ Growth Mindset

 

แนวคิดแบบ Growth Mindset เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกให้หน้าที่การงานมีความก้าวหน้าและองค์กรเองก็สามารถที่จะเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมี Growth Mindset จะทำให้พนักงานสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดและหาแนวทางการทำงานใหม่ ๆ มาเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงาน

 

ขณะเดียวกัน องค์สามารถที่จะจัดหาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานได้ด้วย อาทิ ระบบจัดการใบแจ้งหนี้ หรือ ระบบจัดการเอกสาร จาก Ditto ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านงานเอกสารให้กับพนักงาน ช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลาการทำงาน และข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้พนักงานสามารถจัดสรรการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand