ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนในด้านต่างๆ จึงสนับสนุนให้มีการอบรม ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดทำโครงการรณรงค์มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ที่ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงานทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ดีให้มีความสอดคล้องกับกฏหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คปอ.เพื่อกำกับดูแลด้านความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของบริษัทและมีการติดตามประเมินผล เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนดอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

  • แนวปฏิบัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน