การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม

ป่าชายเลน (mangrove forests) หรือที่เรียกว่าเป็น ‘Blue Carbon Ecosystem’ นั้น มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยดูดซับและเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน (Carbon Sink) ทั้งยังมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำทางทะเล ช่วยคืนความสมบูรณ์ให้แก่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย

บริษัทได้มีการดำเนินการร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเข้าร่วมเป็นผู้พัฒนาโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมของบริษัท ผ่านการดำเนินธุรกิจร่วมกับชุมชนและสังคม โดยนำเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ เพื่อให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์และร่วมกับชุมชนในการดูแลรักษาป่า และฟื้นฟูระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ผลการดำเนินงานที่สำคัญปี 2566

     การเข้าร่วมเป็นผู้พัฒนาโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานด้าน Climate Technology กลุ่ม Nature-based solutions ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนผ่านโครงการปลูกป่าชายเลน โดยใช้ระบบการติดตาม (Monitoring) และการตรวจสอบ (Verification) ป่าชายเลน
ได้รับพื้นที่จัดสรรรวม 176,496.21 ไร่ ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 30 ปี
ป่าพัฒนาร่วมกับชุมชน จำนวน 93 ชุมชน รวม 154,838.02 ไร่
ป่าปลูกใหม่ รวม 21,658.19 ไร่
มอบทุนให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 53 ชุมชน ชุมชนละ 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 10.6 ล้านบาท