การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

     บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบพื้นที่ของโครงการ โดยมีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีมาตรการในการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบข้างโครงการเพื่อจำกัดผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท กำหนดขั้นตอนการจัดการของเสียจากการดำเนินงานอย่างชัดเจน และร่วมพัฒนาชุมชนในบริเวณรอบโครงการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการร่วมดำเนินการกับชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งกลุ่มบริษัท ชุมชนและสังคมไปพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง

บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะประจำปี 2566

คณะทำงานด้าน CSR ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะของปี 2565 ที่ใช้แล้ว เพื่อส่งมอบให้กับกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นำไปผลิตสื่ออักษรเบรลล์แก่ผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมบริจาคทรัพย์สินตัดจำหน่าย

บริษัทได้ดำเนินการนำทรัพย์สินที่ตัดจำหน่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566 ประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 ชุด มาปรับปรุงสภาพ เปลี่ยนจอ เปลี่ยน SSD และซื้ออุปกรณ์อื่น ๆ ประกอบให้พร้อมใช้งาน โดยบริษัทได้ดำเนินการส่งมอบโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนในต่างจังหวัด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

กิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566

เนื่องด้วยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2566 ร่วมกับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “From Agreement to Action: Build Back Biodiversity”

โครงการทุน CSR ให้น้อง (ปีที่ 2)

บริษัทได้ดำเนินการโครงการทุนการศึกษา CSR ให้น้อง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช่จ่ายผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย โดยได้เลื่อนการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาเป็นวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

โครงการปันน้องอ่าน

คณะทำงานด้าน CSR ได้ดำเนินการสำรวจโรงเรียนที่มีความต้องการตู้หนังสือ ในโครงการดิทโต้ปันน้องอ่าน และเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแม่ลอยไร่ และโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม จ.เชียงราย โดยคุณภรกานต์ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการ CSR พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทได้เดินทางไปมอบตู้หนังสือเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

โครงการดิทโต้แลกยิ้ม

คณะทำงานด้าน CSR ได้ดำเนินการขยายผลในการดำเนินการโครงการ 2 ล้อแลกยิ้ม โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว เมื่อปี 2565 เพื่อขยายผลโครงการในการสำรวจความต้องการของน้อง ๆ นักเรียน เพื่อจัดทำโครงการกล่องแลกยิ้มปีที่ 3 โดยคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้มอบชุดนักเรียน เครื่องแต่งกาย กระเป๋านักเรียน อุปกรณ์การเรียน และชุดเครื่องนอนสำหรับเด็กเล็ก ให้กับโรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง และโรงเรียนบ้านป่าระกำ จำนวน 150 คน โดยคณะกรรมการ CSR พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทได้เดินทางไปมอบเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

โครงการดิทโต้พาน้องท่องดาว
ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ

คณะทำงานด้าน CSR ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีมติเลือกโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 165 คน เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลและด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

โครงการบริจาคโลหิต

คณะทำงานด้าน CSR ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มาร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการบริจากโลหิต ตลอดปี 2566