Sustainability คืออะไร ทำไมทั่วโลกจึงให้ความสำคัญ

  • December 8, 2023

News Description

 

ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกปี ทำให้หลายประเทศทั่วโลกหันมาตั้งเป้าหมายและให้ความสำคัญกับคำว่า Sustainability หรือ ความยั่งยืน มากขึ้น เพราะจากสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันทำให้องค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจต้องคำนึงถึง Sustainability ทางสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้ว Sustainability หรือความยั่งยืนที่เราเคยได้ยินคืออะไร? ทำไมทั่วโลกถึงให้ความสำคัญ? วันนี้เราไปหาคำตอบกันเลย

 

Sustainability คือ

Sustainability ในภาษาไทยแปลว่า ความยั่งยืน และหากพูดถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องอาศัยการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งคือการพัฒนาที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมคนรุ่นต่อไปในอนาคต

 

จะสังเกตเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเกิดความแปรปรวนมากขึ้นทุก ๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นหรือน้ำทะเลที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นทุกปี สิ่งเหล่านี้เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดการใช้พลังงานสูงขึ้น ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ เกิดกิจกรรมที่ต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

 

ดังนั้นจึงทำให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ต้องหันมาคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สิ่งแวดล้อมดี ๆ ยังคงอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้น

 

Sustainability เกิดจากอะไร

 

Sustainability เกิดจากอะไร

คำว่า Sustainability เกิดขึ้นจากการเติบโตของจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความต้องการใช้พลังงาน เกิดความต้องการใช้สิ่งอุปโภคและบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีจำกัดในการผลิตออกมาตอบสนองความต้องการ รวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี นอกจากนี้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้สิ่งแวดล้อมแย่ลงอีกด้วย

 

เหตุผลเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกนำ Sustainability มาใช้เป็นนโยบายเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพื่อใช้เป็นแนวทางให้องค์กรต่าง ๆ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดปัญหาด้านพลังงานและเปลี่ยนมาใช้กลุ่มพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดแทน

 

ทำความเข้าใจ กับ Sustainability ในมุมของภาคธุรกิจ

 

ทำความเข้าใจ กับ Sustainability ในมุมของภาคธุรกิจ

ปัจจุบัน Sustainability ของภาคธุรกิจได้เริ่มแทรกเข้ามาอยู่ในนโยบายหลัก ๆ ของหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการลดหรือเลิกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การใช้พลังงานทดแทน หรือแม้แต่การใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ควบคู่ไปกับการสร้างพื้นที่สีเขียวทดแทน เช่น การปลูกป่าชายเลนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการพัฒนาให้องค์กรไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคธุรกิจจะต้องเกิดการปรับตัวและพัฒนาให้อยู่รอดพร้อมที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพราะภาคธุรกิจจะไม่สามารถเติบโตได้เลยถ้าหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี

 

นอกจากนี้การสร้าง Mindset ให้แก่คนในองค์กรก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างเห็นผลมากยิ่งขึ้น เพราะธุรกิจไม่ใช่สิ่งที่จะดำเนินไปได้ด้วยตัวคนเดียว ซึ่งถ้ามีการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อตัวบุคคลให้มีความมุ่งมั่น เป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันย่อมได้ประสิทธิภาพที่ดีมากกว่านั่นเอง

 

Sustainability ช่วยโลกของเราได้อย่างไร

 

Sustainability ช่วยโลกของเราได้อย่างไร

มาถึงตรงนี้เราสามารถเข้าใจความสำคัญของ Sustainability มากยิ่งขึ้น และมองเห็นถึงปัจจัยหลักสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นั่นก็คือ การเพิ่มจำนวนของประชากรและความต้องการที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นทำให้ภาคธุรกิจเกิดการขยายตัวจนนำไปสู่กระบวนการผลิตและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อนำมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ แล้วกระบวนการต่าง ๆ ที่จะทำให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการล้วนเกิดการสร้างของเสียและมลพิษต่าง ๆ ที่กระทบต่อโลกของเรา

 

เพื่อตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจึงเริ่มเกิดการปรับตัวและบริหารจัดการองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

 

1. การบริหารจัดการพลังงาน

การที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ หันมาใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและพิจารณาเลือกใช้พลังงานสะอาดแทน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

 

2. การบริหารจัดการน้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญกับหลากหลายอุตสาหกรรมและมักจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอยู่เสมอ ดังนั้นการบริการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (Sustainability) โดยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้น้ำ และการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่หลังการบำบัด

 

3. การบริหารจัดการของเสียและมลพิษต่าง ๆ

การจัดการของเสียให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability) จะสามารถช่วยลดการเกิดขยะ ลดการเผาที่ก่อให้เกิดควันพิษทำลายสิ่งแวดล้อม จึงเกิดกระบวนการการนำไปใช้ซ้ำ ปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้เกิดการใช้อย่างหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น

 

4. การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ทุกธุรกิจอุตสาหกรรมกำลังให้ความสนใจกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน สภาพอากาศที่เกิดการแปรปรวนขึ้นทุกปี จึงได้เกิดการร่วมมือจากหลากหลายองค์กรทั่วโลกให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

 

Sustainability และการผลิตพลังงานสะอาด

 

สรุป

โลกของเรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ต้องหันมาตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งธุรกิจจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ทำให้ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ นำ Sustainability เข้ามาเป็นแนวทางการพัฒนานโยบายหลักต่าง ๆ ของหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการลดหรือเลิกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การใช้พลังงานทดแทน หรือแม้แต่การใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ควบคู่ไปกับการสร้างพื้นที่สีเขียวทดแทน เช่น การปลูกป่าชายเลนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 

ซึ่งการปรับตัวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้แก่คนในองค์กรจะทำให้องค์กรเหล่านี้เกิดการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand