GREEN &
CLIMATE TECHNOLOGY

สร้างความยั่งยืนด้วยผืนป่า รักษาโลกอันมีค่าให้คงอยู่

GREEN &
CLIMATE TECHNOLOGY

เป็นเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้แนวคิดจากการนำองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี ที่ส่งผลดีต่อองค์กรและสิ่งแวดล้อม และนับเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดหาแหล่งพลังงานทางเลือก การลดของเสีย การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงคาร์บอนเครดิต ที่ได้รับความสนใจจากนานาประเทศ เพราะสภาวะมลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพกูมิอากาศ กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในระดับโลก

MANGROVES TOWARDS NET ZERO
สร้างความยั่งยืนด้วยผืนป่า รักษาโลกอันมีค่าให้คงอยู่

         ในปี พ.ศ. 2565 ทางดิทโต้ และบริษัท สยาม ทีชี เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของดิทโต้ ได้ทำการขยายธุรกิจไปยังโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green & Climate Technology) และคาร์บอนเครดิต

         ทางบริษัทย่อยได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนของประเทศไทย มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปีค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ใน ปี ค.ศ. 2065

         ตามเจตจำนงที่ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการประชุม COP26 และมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจส่งออกที่ส่งสินค้าไปยังตลาดยุโรป และอเมริกา ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้ภาษีคาร์บอนกับประเทศคู่ค้าที่ส่งสินค้าเข้าไป ซึ่งในปัจจุบัน เรายังคงมุ่งมั่นต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือการเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อการมีส่วนร่วมที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่ที่ได้รับสิทธิ์นั้น ถือเป็นการได้มาซึ่งสิทธิในการปลูกป่า และดูแลรักษาป่าชายเลนให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเวลา 30 ปี

DITTO

Climate Action Leading Organization: CALO

         บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้เข้าร่วมเป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO) ของเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) และได้ร่วมกันจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรขึ้น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565 ทั้งหมดมาคำนวณเพื่อให้เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับปีต่อ ๆ ไป

         โดยปัจจุบัน บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ผ่านการรับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO) แล้ว โดยการรับรองจากคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 พร้อมส่งเสริมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศ

DITTO

Climate Action Leading Organization

         บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้เข้าร่วมเป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO) ของเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) และได้ร่วมกันจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรขึ้น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565 ทั้งหมดมาคำนวณเพื่อให้เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับปีต่อ ๆ ไป

         โดยปัจจุบัน บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ผ่านการรับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO) แล้ว โดยการรับรองจากคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 พร้อมส่งเสริมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศ

DITTO

Climate Action Leading Organization

         บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้เข้าร่วมเป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO) ของเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) และได้ร่วมกันจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรขึ้น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565 ทั้งหมดมาคำนวณเพื่อให้เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับปีต่อ ๆ ไป

         โดยปัจจุบัน บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ผ่านการรับรองให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO) แล้ว โดยการรับรองจากคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 พร้อมส่งเสริมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศ