การเปลี่ยนแปลงขององค์กรภาครัฐ หลังยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน

  • February 24, 2023

News Description

ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน

 

เชื่อว่าหลายคนคงจำได้ดีว่าเวลาที่เราต้องไปทำเรื่องกับหน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหน​เราจำเป็นต้องถ่ายเอกสารทำสำเนาบัตรประชาชนเพื่อใช้สำหรับทำเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ต้องทำเรื่องด้วยการยื่นสำเนาบัตรประชาชนตลอด แต่รู้ไหมว่าตอนนี้หน่วยงานราชการเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการแล้ว เพราะมีการประกาศใช้ พรบ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีกฎระเบียบระบุว่า หน่วยงานราชการจะต้องไม่รับสำเนาบัตรประชาชน เพราะประชาชนสามารถยื่นทำเรื่องโดยใช้แค่บัตรประชาชนก็เพียงพอ

 

เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีรายละเอียดว่า ทำไมหน่วยงานราชการถึงยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน และหากไม่ต้องเอาสำเนาบัตรประชาชนยื่นให้หน่วยงานราชการแล้ว ประชาชนจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง วันนี้เราเตรียมข้อมูลมาให้คุณแล้ว

 

เหตุผลที่ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน

เหตุผลที่ต้องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เนื่องจากเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ระบุว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 17 ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

 

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอนั้น เพื่อให้หน่วยงานราชการสามารถปฏิบัติตามกฎหมายในอำนาจของกรมการปกครอง เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดภาระของประชาชน ทั้งนี้ทางอธิบดีกรมการปกครอง ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 

  • ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง หรือการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือประกาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

  • กรณีที่จำเป็นและต้องการใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการจัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว

  • กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจผู้ที่มอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณา

 

ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

 

ทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้หน่วยงานราชการยกเลิกรับสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เมื่อมีการประกาศยกเลิกการรับสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ถัดมาไม่นานมานี้ก็มีการประกาศ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานราชการเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบ

 

หลังยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน องค์กรภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

หลังจากที่ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เดี๋ยวนี้แค่เราพกบัตรประชาชนอย่างเดียวก็สามารถเข้ารับการบริการของหน่วยงานราชการได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยประชาชนสามารถยื่นบัตรประชาชนก็ทำเรื่องได้เลย หรือแม้กระทั่งปัจจุบันมี Digital ID หรือบัตรประชาชนดิจิทัล ก็สามารถยื่นเรื่องกับหน่วยงานรัฐได้เช่นกัน ซึ่งแต่ละแบบจะเป็นอย่างไร เรามาทำความรู้จักกัน

 

บัตรประชาชน

ปัจจุบันบัตรประชาชนของทุกคนเป็นรูปแบบสมาร์ทการ์ด ที่มาพร้อมกับไมโครชิพ ติดอยู่บริเวณด้านหลังของบัตรประจำตัวประชาชน โดยภายในชิพจะบรรจุข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด เพศ ที่อยู่ปัจจุบัน สัญชาติ ศาสนา ลักษณะลายพิมพ์นิ้วมือ ภาพใบหน้า และเลขประตัวประชาชน 13 หลัก นอกจากนี้ยังมีระบบปฏิบัติการ (OS) และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่หน่วยงานกำหนด อย่างการใช้ยืนยันตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่ระบบบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียนประเภทต่าง ๆ แบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 

Digital ID

หรือที่เรียกว่า โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ หมายถึง คุณลักษณะหรือชุดของคุณลักษณะที่ได้รับการรวบรวม และบันทึกในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งสามารถใช้ระบุตัวบุคคลในบริบทที่กำหนด และสามารถใช้ทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ประชาชนสามารถยืนยันตัวตนเพียงครั้งเดียว ต่อไปก็สามารถทำธุรกรรมออนไลน์กับทางรัฐบาลได้เลย ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อกับหน่วยงานราชการให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย

 

ท้ายที่สุดแล้วเมื่อมีกฎหมายและประกาศยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้หน่วยงานราชการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย เทียบเท่าสากล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งทาง Ditto เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีในหน่วยงานราชการ เราจึงออกแบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. ที่เป็นระบบจัดการแบบออนไลน์ เพื่อยกระดับการทำงานของหน่วยงานราชการให้ทันสมัย ให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand