Carbon Offset หรือ การชดเชยทางคาร์บอน คืออะไร?

  • December 26, 2023

News Description

Carbon offset หรือ การชดเชยทางคาร์บอน คืออะไร

 

Carbon Offset หรือ การชดเชยทางคาร์บอน คืออะไร

Carbon Offset หรือ การชดเชยทางคาร์บอน คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอน เช่น การฟื้นฟูที่ดิน การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น โดย Carbon Offset เป็นกลไกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถที่จะซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 

แนวคิดหลักของ Carbon Offset คือเครดิตชดเชยด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถโอนถ่ายจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานได้ โดยมองว่าการที่องค์กรยุติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสถานที่หนึ่ง มีค่าเช่นเดียวกับการทำให้เกิดกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซที่เทียบเท่ากันในอีกที่หนึ่งบนโลก

 

สรุปได้ว่า Carbon Offset มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ สามารถดำเนินการชดเชยการปล่อยคาร์บอนได้ง่ายขึ้นผ่านการสนับสนุนเงินทุนให้กับหน่วยงานอื่น เพราะปัญหาก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นบนชั้นบรรยากาศทั่วโลก ดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าก๊าซเรือนกระจกจะลดลงจากตรงไหน

 

Carbon Offset จะช่วยโลกได้อย่างไรบ้าง

 

Carbon Offset คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมโลกในอนาคต

วัตถุประสงค์ของ Carbon Offset คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อชดเชยการปล่อยคาร์บอนที่เกิดขึ้นที่อื่น เครดิต Carbon Offset แสดงให้เห็นว่าองค์กรได้มีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเครดิตการชดเชยทางคาร์บอนหมายถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 เมตริกตัน

 

โดยทั่วไป รายได้ที่เกิดจากการซื้อขายเครดิต Carbon Offset ของภาคธุรกิจเอกชนต่าง ๆ มักถูกนำไปลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีวัตถุประสงค​์เพื่อสร้างสมดุลและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอนาคต

 

ยกตัวอย่างเช่นโครงการปลูกป่าและการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งเป็นกิจกรรม Carbon Offset ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หรือที่เคยเห็นกันบ่อย ๆ อย่างโครงการปลูกป่าชายเลนนั่นเอง โครงการปลูกป่ามักถูกเลือกให้เป็นกิจกรรมสำหรับการชดเชย เนื่องจากไม่เพียงแค่มีประโยชน์จากการได้รับเครดิต Carbon Offset แต่ยังช่วยปกป้องระบบนิเวศและสัตว์ป่าที่อยู่อาศัยโดยรอบ

 

นอกจากโครงการปลูกป่าที่ได้รับความนิยมแล้ว ยังมีโครงการอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

 

  • พลังงานทดแทน โครงการเหล่านี้ทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิลด้วยพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด เช่น ผลิตไฟฟ้าจากฟาร์มกังหันลม
  • โครงการจัดการน้ำ เพื่อนำน้ำสะอาดไปยังพื้นที่ที่มีน้ำเน่าเสียหรือมีสารปนเปื้อน ช่วยลดกิจกรรมการบำบัดน้ำเสียด้วยเคมี
  • โครงการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมลพิษต่อโลกและพัฒนาอุปกรณ์ไอทีที่ประหยัดพลังงาน

 

Carbon Offset สามารถสร้างขึ้นได้อย่างไร

 

ใครบ้าง ที่สามารถทำกิจกรรม Carbon Offset ได้

ทั้งองค์กรและบุคคลสามารถที่จะดำเนินกิจกรรม Carbon Offset ได้ทั้งแบบที่สมัครใจหรืออาจจะเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐ โดยบุคคลหรือองค์กรนั้นสามารถจ่ายเงินให้กับหน่วยงานอื่นที่เป็นนายหน้าเพื่อกำจัดคาร์บอนส่วนหนึ่งออกจากชั้นบรรยากาศ

 

ส่วนมาก Carbon Offset มักจะเป็นการจ่ายเพื่อลดกิจกรรมการปล่อยก๊าซคาร์บอนในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งของโลก หลังจากที่มีการคำนวณระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบุคคลหรือองค์กรแล้ว องค์กรนายหน้าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและลงทุนส่วนหนึ่งของเงินนั้นให้กับโครงการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อบุคคลหนึ่งเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารส่วนตัวที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนหนึ่งออกสู่ชั้นบรรยากาศ บุคคลนั้นได้ใช้เครื่องมือในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในเที่ยวบินนั้น จากนั้นจึงซื้อเครดิต Carbon Offset จากองค์กรนายหน้าเพื่อชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซดังกล่าว นายหน้าจะหักค่าธรรมเนียมและใช้เงินส่วนที่เหลือเพื่อลงทุนในโครงการปลูกป่า

 

ในอีกกรณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก องค์กรอาจติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้งานระบบคลาวด์ด้วยเครื่องมือติดตาม จากนั้นจึงซื้อเครดิต Carbon Offset เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการลดการปล่อยคาร์บอน

 

เมื่อจำนวนเครดิตการชดเชยทางคาร์บอนขององค์กรเท่ากับจำนวนคาร์บอนที่ได้ปล่อยออกไปก็จะทำให้องค์กรนั้นมีความเป็นกลางทางคาร์บอนนั่นเอง

 

ประโยชน์ของการทำ Carbon Offset

 

ประโยชน์จากการทำ Carbon Offset

แน่นอนว่าการทำ Carbon Offset มีส่วนช่วยในการสร้างสมดุลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นกลไกให้กับบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงมีทางเลือกในการชดเชยให้กับโลก แต่ไม่เพียงเท่านั้น Carbon Offset ยังมีประโยชน์ในแง่มุมอื่น

 

การทำ Carbon Offset ช่วยสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ขาดแคลนเงินทุน โดยเฉพาะโครงการสิ่งแวดล้อมขนาดกลางจำนวนมากที่ไม่สามารถแข่งขันกับโครงการขนาดใหญ่ในเรื่องการระดมทุนได้ Carbon Offset สามารถช่วยสร้างความเชื่อมโยงเงินทุนจากองค์กรธุรกิจกับโครงการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

 

ยิ่งไปกว่านั้นคือ Carbon Offset ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม จากการที่องค์กรธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับการคิดค้นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มต้นทุน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

นอกจากนี้ การลงทุนด้านเทคโนโลยีและโครงการลดการปล่อยคาร์บอนยังมีผลดีในแง่ของการเติบโตทางธุรกิจ การแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนของธุรกิจสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่ที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

 

สรุป

Carbon Offset มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเป็นหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่จำเป็นต่อการรักษาสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน จะเห็นว่าการทำ Carbon Offset จะยังคงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ เพียงแต่จะต้องมีการชดเชย การลด หรือ การกำจัด เพราะ Carbon Offset ไม่ได้สนับสนุนให้องค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมหยุดการผลิตก๊าซเรือนกระจก แต่สนับสนุนให้องค์กรธุรกิจให้ทุนแก่หน่วยงานอื่นเพื่อทำหน้าที่ในส่วนนั้นแทน