ส่อง 7 หน่วยงานรัฐ ที่ติดต่อราชการออนไลน์ได้

 • October 27, 2022

News Description

ติตด่อราชการออนไลน์

 

ปัจจุบัน ดิจิทัลออนไลน์นับเป็นปัจจัยที่ 5 ที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตของทุกคน โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้หลายหน่วยงานรัฐตื่นตัว หันมาใช้ระบบออนไลน์ในการจัดการการทำงานมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อไม่นานมานี้ ทางรัฐบาลได้ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการทำงานในรูปแบบออนไลน์ ทำให้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หน่วยงานรัฐ และสถานที่ราชการหลายแห่งเร่งแผนพัฒนาการให้บริการแบบดิจิทัล เพื่อรองรับการใช้งานระบบจัดการเอกสารออนไลน์ในการติดต่อ ทำเรื่องด้วยเอกสารออนไลน์ได้

 

ตอนนี้เรามาอัปเดตหน่วยงานราชการกันดีกว่า ว่าตอนนี้มีหน่วยงานไหนบ้างที่สามารถติดต่อออนไลน์ได้ ไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานที่ราชการให้เสียทั้งค่าเดินทาง และเสียทั้งเวลา

 

หน่วยงานรัฐไหนบ้าง? ที่สามารถติดต่อออนไลน์ได้

1. กรมการขนส่งทางบก

เริ่มกันด้วยที่กรมการขนส่งทางบก ที่เรียกว่าเหล่าคนขับขี่รถทั้งหลายที่ต้องไปสอบใบขับขี่จะรู้จักกันเป็นอย่างดี ตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด 19 กรมการขนส่งทางบกได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหม่ สามารถติดต่อขอเอกสารออนไลน์เพื่อทำการสอบใบขับขี่รวมถึงการอบรมความรู้ด้านการจราจร ซึ่งเอกสารที่สามารถติดต่อออนไลน์จากกรมการขนส่งทางบกได้ มีดังนี้

 

 • จองคิวทำใบขับขี่
 • เสียภาษีรถยนต์
 • ขอเลขทะเบียนรถ

ทั้งนี้การติดต่อเอกสารกับทางกรมการขนส่งทางบก อาจจะไม่ได้เป็นเอกสารที่เป็นกระดาษ แต่จะเป็นรูปแบบ e-Service ที่พร้อมให้บริการแบบออนไลน์ ทำให้ขั้นตอนการติดต่อต่าง ๆ สะดวกขึ้นเป็นอย่างมาก

ใบขับขี่

 

2. กรมสรรพสามิต

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อเป็นรายได้ของรัฐ โดยทุกวันนี้เราสามารถติดต่อทางออนไลน์กับทางกรมสรรพสามิตในบริการหลักอย่าง การยื่นภาษีออนไลน์ ได้แล้ว แต่ทั้งนี้กรมสรรพสามิตยังมีบริการอื่น ๆ ที่เราสามารถติดต่อทางออนไลน์ได้อีกด้วย เช่น

 

 • ยื่นเสียภาษีสรรพสามิต
 • e-Excise บริการอิเล็กทรอนิกส์จุดเดียว
 • จดทะเบียนสรรพสามิต
 • ขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 

3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหนึ่งในกรมของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนบริการสุขภาพ คือ การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมทั้งภาครัฐและเอกชน และการสนับสนุนด้านสุขภาพให้กับภาคประชาชน ซึ่งเป็นงานลักษณะปฏิบัติการและงานสนับสนุนเป็นหลัก ทั้งนี้บริการออนไลน์ที่สามารถติดต่อกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีดังนี้

 

 • ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา)
 • ขออนุมัติแผนจัดตั้งสถานพยาบาลรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 • ขอใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาล
 • ขออนุมัติแผนจัดตั้งสถานพยาบาลไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 • ขอรับรองหลักสูตรด้านบริการเพื่อสุขภาพ

 

4. กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นหน่วยงานรัฐที่สำคัญอย่างมาก เป็นหน่วยงานส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีหน้าที่หลักในการบริหาร จัดการ และกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม โดยส่วนงานที่สามารถติดต่อทางออนไลน์ได้ มีดังนี้

 

 • รายงานปริมาณควันเสีย
 • รายงานการปล่อยและย้ายมลพิษ
 • นำเข้าพลาสติก
 • รายงานข้อมูลกัมมันตรังสี
 • รายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
 • แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง (วอ./อก.7)
 • จดทะเบียนเครื่องจักร
 • รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
 • ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ (จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)
 • การสอบบุคลากรเฉพาะ
 • ระบบติดตามการอนุญาตวัตถุอันตราย
 • ติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง
 • ระบบรับแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย (วอ./อก.6)
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

5. สำนักงานประกันสังคม

เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานราชการที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี โดยทำหน้าที่หลัก ๆ คือ คุ้มครองดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีบริการแบบ e-Service ที่คุณไม่ต้องเดินทางไปถึงสำนักงานประกันสังคม เพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ต คุณก็สามารถติดต่อเรื่องเหล่านี้ได้

 

 • ตรวจสอบการคืนสิทธิ์ผู้ประกันตนตามมาตรา 39
 • ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40
 • ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน
 • ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ
 • แจ้งผู้ประกันตนหยุดงานชั่วคราว
 • ทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต
 • งานทะเบียนผู้ประกันตน
 • ส่งข้อมูลเงินสมทบและชำระเงินสมทบ
 • สร้างบัตร SSO Connect (บัตรประกันสังคม)
 • บริการอื่น ๆ ที่ผู้ประกันตนสามารถเข้าใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

6. กรมการท่องเที่ยว

ธุรกิจการท่องเที่ยวถือเป็นธุรกิจอันดับต้น ๆ ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย และเมื่อไม่นานนี้ประเทศไทยได้เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ของประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นกรมท่องเที่ยวจึงมีบทบาทอย่างมากในช่วงเวลานี้ ยิ่งถ้าธุรกิจ SME เจ้าไหนต้องการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว สามารถติดต่อบริการออนไลน์กับกรมการท่องเที่ยวได้ดังนี้

 

 • ขอเปิดธุรกิจนำเที่ยว (บุคคลธรรมดา)
 • ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 • ต่อใบอนุญาตบริษัททัวร์ (บุคคลธรรมดา)
 • ต่อใบอนุญาตบริษัททัวร์ (นิติบุคคล)
 • รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว

 

7. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

อีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญสำหรับใครที่มีแผนทำธุรกิจส่วนตัว คุณจะต้องติดต่อกับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะการจัดทำสินค้าประเภท อาหาร เครื่องสำอาง หรือสินค้าประเภทอื่น ๆ คุณสามารถติดต่อขอเอกสารออนไลน์เรื่องต่าง ๆ กับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ดังนี้

 

 • ขอแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนขายตรง
 • จดทะเบียนขายตรง
 • ขอแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนขายของผ่านสื่อฯ
 • จดทะเบียนขายของผ่านสื่อฯ

 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างหน่วยงานรัฐที่มีช่องทางการติดต่อเอกสารออนไลน์เท่านั้น จะเห็นได้ว่าหลายหน่วยงานรัฐเองก็พยายามปรับตัวหันมาใช้เทคโนโลยีในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานภายในหน่วยงาน การติดต่อราชการระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมาสถานที่ราชการให้เสียเวลา อยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหน ก็สามารถติดต่อหน่วยงานราชการได้

 

ท้ายที่สุด Ditto ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างระบบเทคโนโลยีภายในหน่วยงานรัฐ เราจึงออกแบบระบบจัดการเอกสารสำหรับหน่วยงานรัฐ โดยคำนึงถึงการใช้งานง่าย ระบบจัดการครบวงจร อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าระบบเพื่อทำงานได้ และเรายังเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้า เทียบเคียงนานาชาติได้ในไม่ช้า

 

ข้อมูลอ้างอิง : opdc.go.th

 

 

สอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand