รู้จัก Carbon Neutral ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อลดการทำร้ายโลก

  • March 15, 2024

News Description

 Carbon Neutral คือ

 

หลายคนเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของอากาศในช่วงนี้ เช่น สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้อนขึ้นกว่าปกติ ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล ไปจนถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ยังไม่หมดไป ซึ่งทั้งหมดนี้มีสาเหตุมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากสู่ชั้นบรรยากาศ และก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา หนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทั่วโลกและประเทศไทยกำลังทำอยู่นั่นคือ Carbon Neutral เพื่อบรรลุเป้า Net zero emissions ในอนาคต

 

บทความนี้จะพาคุณมารู้จักว่า Carbon Neutral คืออะไร? Carbon Neutral vs Net zero มีความแตกต่างกันอย่างไร และมีความสำคัญอย่างไรกับโลกของเรา เรามาเจาะลึกไปพร้อม ๆ กันเลย

 

 

สาเหตุที่ต้องลดก๊าซเรือนกระจกและก๊าซคาร์บอน

 

Carbon Neutral คืออะไร?

 

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) เป็นก๊าซที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ ทำหน้าที่กักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามายังโลก เพื่อรักษาให้อุณหภูมิบนโลกมีความสมดุลและเหมาะกับสิ่งมีชีวิต แต่ถ้ามีมากไปอาจส่งผลให้ชั้นบรรยากาศเสียสมดุลและเกิดผลกระทบต่อโลก เช่น ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ทำให้รังสีอันตรายส่องเข้ามายังโลกมากขึ้น, สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง และอุณหภูมิโลกสูงขึ้น เป็นต้น

 

 

Carbon Neutral คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

Carbon neutrality หรือที่เรียกว่า Carbon Neutral คือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน หมายถึง การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สู่ชั้นบรรยากาศ ให้สมดุลกับปริมาณของคาร์บอนที่ถูกดูดซับกลับคืนผืนป่า ผืนดิน และมหาสมุทร รวมไปถึงวิธีอื่น ๆ ซึ่งการที่หลายองค์กรหันมาทำ Carbon Neutral กันมากขึ้น จะช่วยลดปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อนได้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตบนโลก

 

 

Net zero คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

Net zero emissions คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หมายถึง การดูดซับคาร์บอนกลับมา ไม่ว่าจะด้วยการปลูกป่าหรือการซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ให้สมดุลกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สะสมอยู่บนชั้นบรรยากาศโลก ซึ่ง Net zero มีเป้าหมายในการลดและกำจัดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว ลดภาระให้ชั้นบรรยากาศ จึงมีความสำคัญในการช่วยให้โลกมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและลดปัญหาโลกร้อน

 

 

Carbon Neutral vs Net zero แตกต่างกันอย่างไร

Carbon neutral กับ Net zero มีความคล้ายกันในส่วนของการดำเนินงาน ที่ต้องการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งความแตกต่างระหว่าง Net zero กับ Carbon Neutral คือเป้าหมายและวิธีการที่แตกต่างกัน โดย Carbon Neutral เป็นการลดการปล่อยคาร์บอน และชดเชยการปล่อยคาร์บอนที่เหลือด้วยการปลูกป่า หรือวิธีการอื่น ๆ ส่วน Net zero นั้นเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อกำจัดก๊าซเรือนกระจกส่วนเกินที่ก่อให้เกิดโลกร้อนนั่นเอง จึงทำให้ Net zero มีวิธีการที่ครอบคลุมและหลากหลายกว่า Carbon neutral นั่นเอง

 

 

Carbon Neutral กับ Net zero มีความน่าสนใจอย่างไร

ถึงแม้ว่า Carbon Neutral และ Net zero จะมีความแตกต่างในการดำเนินการ แต่เป้าหมายสำคัญคือการรักษาสมดุลของโลกและลดปัญหาโลกร้อน จึงเกิดเป็นข้อตกลงระหว่างสหประชาชาติ ดังนี้

 

Carbon Neutral vs Net zero

 

Kyoto Protocol

พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) เกิดขึ้นในปี 1997 ที่เมืองเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นการประชุมเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้มีปริมาณต่ำกว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 1990 ซึ่งแต่ละประเทศต้องส่งปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยในปี 1990 เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

 

แต่ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมาก อย่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้เข้าร่วมในพิธีสารเกียวโตนี้ ทำให้ข้อตกลงนี้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเต็มที่

 

 

Paris Agreement

ความตกลงปารีส (Paris Agreement) เกิดขึ้นในปี 2015 ที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นส่วนเพิ่มเติมจากพิธีสารเกียวโต โดยมีจุดมุ่งหมายในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่า 2°C ในทศวรรษนี้ และบรรลุเป้าหมายในการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้ร้อนเกิน 1.5°C

ซึ่งประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมในความตกลงปารีส โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 20-25% ภายในปี 2030

 

 

จุดมุ่งหมาย 1.5°C

จุดมุ่งหมาย 1.5°C มีเป้าหมายคือควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกินตัวเลขนี้ สาเหตุมาจากนักวิทยาศาสตร์ได้คาดการณ์ว่าภายในสองทศวรรษนี้ โลกจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 1.5°C แม้จะปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกลดลงก็ตาม และหากโลกของเราเข้าสู่อุณหภูมิ 1.5°C จะส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อโลกและสิ่งมีชีวิตอย่างแน่นอน จึงทำให้ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนและเร่งมือหาวิธีแก้ไขโดยเร็ว

 

 

เริ่มต้นลดก๊าซคาร์บอน ก๊าซเรือนกระจก ที่ตัวเรา

เพื่อลดภาวะโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้น จึงต้องลดการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก เพื่อทำให้การทำ Carbon Neutral และ Net zero เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน โดยในฐานะประชากรโลกเราสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ จากการใช้ชีวิตประจำวันของเรา เช่น

 

  • บริโภคอย่างพอดี
  • ลดการสร้างขยะ และนำขยะมารีไซเคิล
  • ประหยัดพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • รักษาและเพิ่มพื้นที่ป่า
  • เลือกใช้พลังงานทดแทน
  • เลือกใช้สินค้าที่ย่อยสลายตามธรรมชาติ
  • ลดการใช้ทรัพยากรโดยสิ้นเปลือง

 

 

สรุป Carbon Neutral

 

โดยสรุปแล้ว Carbon Neutral คือเป้าหมายที่สำคัญต่อโลกโดยเราทุกคนควรช่วยให้บรรลุผล เพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์และมนุษย์เป็นอย่างมาก หากเราสามารถบรรลุเป้าหมายการทำ Carbon Neutral และ Net zero ได้ โลกจะมีความสมดุลและเอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตมากขึ้น

 

ในส่วนที่คนทำธุรกิจสามารถช่วยรักษาโลกได้ นั่นคือ การใช้เทคโนโลยีอันชาญฉลาดเข้ามาช่วยจัดการเอกสารอย่าง Document & Data Management Solutions (DMS) ที่ตอบโจทย์ในด้านการบริหารจัดการจัดเก็บเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการพิมพ์และ จัดเก็บและค้นหาเอกสารในรูปแบบกระดาษได้แบบครบวงจร หากหลายองค์กรร่วมมือกันก็สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ ได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียว

 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ระบบระบบจัดการเอกสาร อบต. และ อบจ. เพิ่มเติม

📞 02-517-5555

Line ID: @dittothailand